Kultúra

Oddelenie kultúry vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a ochranu pamiatkového fondu v regióne, koordinuje činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a vytvára organizačno-ekonomické, materiálno-technické a personálne podmienky pre ich efektívne pôsobenie. Podporuje významné regionálne kultúrne aktivity formou spolupráce prostredníctvom účelovo viazaných finančných prostriedkov.

Ďalej zodpovedá za kreovanie a napĺňanie procesov kultúrneho plánovania ukotvených v strategických sektorových dokumentoch pre oblasť kultúry a za rozvojové projekty v predmetnej oblasti. Oddelenie zároveň gesčne implementuje Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na podporu kultúry.

Legislatívny rámec v oblasti kultúry pre samosprávne kraje vymedzuje zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Výkon a rozsah kompetencií samosprávnych krajov v oblasti kultúry podrobnejšie upravujú aj ďalšie všeobecne záväzné špecializované právne normy, na ktoré nadväzujú príslušné vykonávacie predpisy. Sú to najmä: Zákon NR SR č. č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších úprav a doplnkov, zákon NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách v znení neskorších zmien a doplnkov zákon NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších úprav a doplnkov, zákon NR SR č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch v znení neskorších úprav a doplnkov, zákon NR SR č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších úprav a doplnkov, zákon NR SR č. 185/2015 Autorský zákon.

Strategické oblasti rozvoja kultúry:

  • Otvorený a efektívny systém financovania kultúry a umenia
  • Diverzita a optimalizácia infraštruktúry kultúry
  • Nefinančná podpora kultúry
  • Ochrana, sprístupňovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva
  • Modernizácia a rozvoj hodnotných a kvalitných kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby
  • Sociálny aspekt kultúry ako nástroja sociálnej inklúzie
  • Vzdelávacia funkcia kultúry

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Ocenenie za príkladnú obnovu

Investičné zámery v gescii oddelenia kultúra

Kontakty

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4399
svetlana.waradzinova@region-bsk.sk

Národné kultúrne pamiatky

Kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK

Aktuálne správy

Prejsť na obsah