V Ivanke pri Dunaji vzniklo pri železničnej zastávke záchytné parkovisko

3413

Téma dopravy je kľúčovou témou pre celý Bratislavský kraj. Počas bežného pracovného dňa prichádza do Bratislavy denne viac ako 130 tisíc cestujúcich, pričom za posledné roky evidujeme rastúci trend. K zhoršeniu situácie prispel aj rastúci podiel individuálnej automobilovej dopravy a klesajúci podiel verejnej osobnej dopravy. Výsledkom sú dopravné kolóny, znečistené ovzdušia, či hluk.

„Ak chceme tento trend zvrátiť, bez podpory verejnej osobnej dopravy to jednoducho nepôjde. Nehovoriac o tom, že verejná doprava je v porovnaní s individuálnou výrazne ekologickejšia a je to trvalo udržateľná forma mobility. Ak má byť ale konkurencieschopná voči autám, musí byť kvalitná, spoľahlivá a aj rýchlejšia,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

Ako podotkol Droba, s verejnou dopravou súvisí aj nadväzujúca dopravná infraštruktúra. „Veľmi sa teším, že dnes otvárame v kraji nové záchytné parkovisko. Nedávno sme takto otvorili záchytné parkoviská i prestupné terminály vo Svätom Jure, v Pezinku, Šenkviciach a v Malackách. Systém Park&Ride, teda zaparkuj a cestuj, predstavuje efektívny nástroj na zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy. Na stanicu prídete autom a ďalej už cestujete vlakom. Natrápia vás zápchy, môžete počas jazdy pracovať, oddychovať alebo si čítať. To v aute možné nie je.“

„Budovanie záchytných parkovísk v blízkosti železničných staníc je jedným z najdôležitejších trendov vo verejnej doprave. Ich úlohou je zvýšiť komfort cestujúcich a zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou. Dostupné záchytné parkoviská prispievajú k tomu, aby ľudia presadli z áut do vlakov a pohodlne sa dopravili do mesta, nemusia byť v strese kde zaparkujú či obávať sa dopravných kolón. Ekologický rozmer cestovania verejnou dopravou je zjavný. Som rád, že aj toto záchytné parkovisko prispeje k tomu, že ľudia žijúci v najbližšom okolí Bratislavy sa dostanú do mesta opäť o niečo rýchlejšie a pohodlnejšie verejnou dopravou. Po Pezinku sa záchytného parkoviska dočkali aj ľudia v Ivanke. Ďalšie parkoviská s pomocou eurofondov postavíme aj v Nových Košariskách a Zohore,“ skonštatoval minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.  

Generálny riaditeľ ŽSR, Miloslav Havrila uviedol, že: “ŽSR sú pripravené rokovať s ďalšími samosprávami o podobných projektoch typu park and ride. Chcel by som vyzvať zástupcov samospráv, aby kontaktovali ŽSR vo veci projektov záchytných parkovísk. Cieľ tohto projektu je jasný, a to zvýšenie prepravy verejnosti po železnici a odľahčenie cestnej siete.”

„Veľmi nás teší, že sme mohli zrealizovaním tohto projektu prispieť k zlepšeniu dopravnej situáciu v okolí Ivanky pri Dunaji. Stavbu sme zahájili v zime. Počas realizácie prepukla pandémia COVID 19. V súvislosti s týmito okolnosťami by som chcel  veľmi pekne poďakovať nášmu projektovému manažérovi Ing. Martinovi Kokavcovi a jeho tímu za úspešnú realizáciu v neľahkých časoch,“ uviedol Daniel Bukov Oblastný Riaditeľ pre Slovensko Západ Metrostav a.s. Divizia 8.

Parkovisko pri železničnej zastávke v Ivanke pri Dunaji pozostáva z dvoch samostatných parkovacích plôch po ľavej a pravej strane Nádražnej ulice. Ich poloha bola navrhovaná v bezprostrednej blízkosti nástupiska pri koľaji č. 2 tak, aby pešia dostupnosť k nástupisku bola čo najkratšia. Celková kapacita parkoviska je 158 miest pre automobily a 80 miest pre bicykle. Práve obec Ivanka pri Dunaji patrí medzi obce, ktoré sú najviac postihnuté intenzívnou automobilovou dopravou. Toto parkovisko vo výraznej miere predstavuje nádej obyvateľov na zlepšenie zlej dopravnej situácie.

Parkovisko je oplotené, spevnené, pripravené pre zariadenia na kontrolu vstupu, bude vybavené informačným systémom o odchode vlakov, informáciami o aktuálnom stave dopravy v cieľovom bode cesty (Bratislava), osvetlené a vybavené kamerami. Zhotoviteľ stavby je spoločnosť Metrostav, bol vybraný vo verejnej súťaži v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Celková cena diela je 1,7 milióna eur bez DPH. Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Investorom sú Železnice Slovenskej republiky.

Skvalitňovanie infraštruktúry dopravy, a predovšetkým koľajovej dopravy je pre Bratislavský samosprávny kraj veľkou prioritou. Osobitnú pozornosť jej župa venujem aj v aktuálne pripravenom strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Bratislavského kraja“. Práve projekty budovania záchytných parkovísk a prestupných terminálov patria medzi takzvané nespochybniteľné projekty a ich realizácia je nezávislá od výberu variantných riešení ostatných projektov.

„Verím, že táto investícia je prvou z mnohých, ktoré prispejú k zlepšeniu dopravnej situácie nielen v obci Ivanka pri Dunaji, ale v celom okrese Senec. Okrem výstavby ďalších záchytných parkovísk považujem za najdôležitejší projekt železničnej infraštruktúry na našom území celkové navýšenie kapacity trate Bratislava – Senec, tak ako je to zadefinované v už spomínanom Pláne udržateľnej mobility Bratislavského kraja,“ uzavrel Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj chce byť do budúcna nápomocný pri realizácií obdobných projektov v území, či už sa bude jednať o budovanie železničných zastávok, prestupných terminálov, záchytných parkovísk a ďalších projektov v oblasti dopravy. Tým chce župa prispieť k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju, regionálnej mobilite a prístupu k hlavným službám pre všetkých obyvateľov kraja.

Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú plánované v Nových Košariskách a Zohore.