V Krasňanoch vyrastá moderné depo. Takto pokračujú práce (február 2024)

798
modernizácia Depa Krasňany

Krasňanské depo v Rači prechádza rozsiahlou modernizáciou, ktorá prinesie nielen lepšie technické zázemie či komfort pre zamestnancov, ale pripraví Bratislavu aj na príchod nových kapacitnejších električiek. Z Krasnian sa tak stane vozovňa, ktorá spĺňa prísne kritériá moderných technológií, zvýšenej bezpečnosti či ekologickej udržateľnosti.

Depo Krasňany bolo pre potreby dopravného podniku postavené ešte na začiatku 70. rokov. Donedávna v ňom boli deponované najmä staršie električky, pričom zázemie depo poskytovalo aj pre 18 elektrobusov, ktoré Dopravný podnik Bratislava prevádzkuje. Za viac ako 50 rokov jeho prevádzky areál neprešiel väčšou modernizáciou, čo neumožňovalo kompletnú údržbu nízkopodlažných električiek.

  • Kompletné opravy budov a ich energetické zefektívnenie. Energetická náročnosť budov sa zníži nielen novým opláštením, ale aj technológiami, ktoré už nevyžadujú také odbery elektrickej energie, ako tie pôvodné, čo sa časom odrazí aj na výraznej úspore financií z rozpočtu.
  • Výmena technológií údržby.
  • Nová umývacia linka elektrobusov a električiek.
  • Úprav sa dočká aj samotný areál depa, ktorý bude tvoriť jeden kompaktný celok.
  • Okrem rekonštrukcií existujúcich hál bude modernizovaná taktiež významná časť inžinierskych sietí, pribudnú nové komunikácie a spevnené plochy, ale aj koľajnice či trakčné a trolejové vedenia vrátane doplnenia automatizovaného stavania vlakovej cesty.
  • Objekty, ktoré nie sú v súčasnosti využívané alebo sú v rozpore s naprojektovaným riešením, boli zbúrané.
  • Budovy hál získajú okrem nového opláštenia aj ekologické zelené strechy, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu a prostredníctvom vsakovacích blokov zavlažovať pôdu.
  • Príde tiež k predĺženiu jednotlivých údržbových a odstavných hál, ktorých kapacita je dlhodobo nedostatočná pre počet električiek deponovaných v areáli. V budúcnosti budú môcť slúžiť aj pre dlhšie a kapacitnejšie vozidlá.

Práce sa začali 6. 11. 2023 a budú trvať 12 mesiacov. Modernizáciu zastrešuje Dopravný podnik Bratislava (DPB).

Cieľom projektu je zlepšenie kvality údržby dráhových vozidiel MHD. Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava a k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Vo vozovni Krasňany je navrhovaná komplexná rekonštrukcia hál pre údržbu vozidlového parku DPB a tiež rekonštrukcia a predĺženie krytého odstavného koľajiska. Údržba električiek sa v minulosti zabezpečovala v hale denného ošetrenia a v hale kontrolných prehliadok a mimoriadnych opráv.

V oboch halách dôjde k rekonštrukcii plášťov budov, striech, interiéru, technologického vybavenia, brán a revíznych kanálov, ktoré budú prispôsobené pre údržbu nízko podlažných električiek. Hala kontrolných prehliadok bude predĺžená smerom do súčasného átria a vybavená tromi stojiskami s dĺžkou min. 49 m a jedným o dĺžke 32,5 m. Krytá odstavná plocha haly č. 1 bude predĺžená so zámerom zvýšenia celkovej odstavnej kapacity zo súčasnej dĺžky 109,25 m na min. 120,20 m tak, aby na 12 koľajach bolo možné odstavovať viac električiek.

V halách určených pre električky sú zväčšené výšky brán. Nová má byť aj umyváreň pre električky s čistiarňou odpadových vôd, rekonštrukciou prejdú aj koľajové trate a trolejové vedenie. V hale opráv sú pripravené 3 pracoviská pre údržbu vozidlového parku DPB s dvomi prehliadkovými kanálmi dĺžky 21 m s prípravou pre kanálové zdvíhacie zariadenie. Je vytvorená tretia prejazdná stopa vozidla.

V rámci haly je vytvorené aj pracovisko dlhodobých opráv a nový podjazd do átria. V odstavnej hale č. 2 bude vymenená strecha vrátane nosnej konštrukcie, výplňové konštrukcie, rekonštruované podlahy, steny a interiér haly. V odstavnej hale č. 2 dôjde k rekonštrukcii strechy, brán, stien, podlahy. V hale budú vymenené brány a doplnený jeden výjazd.

Existujúca trafostanica prejde komplexnou rekonštrukciou s výmenou technológie a s ňou súvisiacimi stavebnými úpravami interiéru. Navrhnutá je výstavba novej trakčnej meniarne vo vozovni Krasňany pre zabezpečenie napájania areálu vozovne trakčnou energiou. Komplexnou modernizáciou prejde aj hala opráv a hala na garážovanie vozidlového parku DPB. Káblové rozvody budú sústredené do káblovodu oddeleného samostatne pre napájacie vedenia a pre optiku s rozvodmi NN. Výpravňa električiek bude odpojená od centrálneho zdroja tepla a obalové konštrukcie prejdú rekonštrukciou v zmysle požiadaviek platnej legislatívy.