V Novej Dedinke plánujú vybudovať čistiareň odpadových vôd

1125

V Novej Dedinke v Seneckom okrese plánuje obec vybudovať čistiareň odpadových vôd . Umiestnená má byť pri regionálnej ceste III/1062, zhruba 200 metrov od najbližšej bytovej zástavby v extraviláne obce. Do čistiarne by mali byť odvádzané splašky z obce a po vyčistení bude voda púšťaná do rieky Malý Dunaj.

V Novej Dedinke už bola realizovaná prvá stavba celoobecnej splaškovej kanalizácie. Momentálne sa tam uvažuje o výstavbe druhej etapy kanalizácie. Návrh trás jednotlivých stôk vyplýva z požiadaviek na systematické odkanalizovanie obce.

Výstavbou stokovej siete a čistiarne sa má podľa samosprávy vyriešiť odvádzanie a likvidácia splaškových odpadových vôd, čím sa má prispieť k ochrane životného prostredia a zvýši sa aj životná úroveň obyvateľov Novej Dedinky. Umiestnenie čistiarne je podľa obce podmienené existujúcim podzemným inžinierskym sieťam. Čistiareň navrhli tak, že v budúcnosti by sa mohla rozšíriť jej kapacita.

Zdroj: TASR; Foto: Nová Dedinka