Vajnory spúšťajú Zelené taxi. Služba bude dostupná v mesiacoch apríl až november

555

Mestská časť Vajnory spúšťa od pondelka 13. júna službu Zelené taxi. Cieľom je pomôcť hlavne starším, osamelo žijúcim, zdravotne postihnutým a iným odkázaným spoluobčanom s odvozom čerstvého biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu. Služba bude dostupná mesiacoch apríl až november.

Čo sa bude a nebude zbierať?

Do biologického odpadu, ktorý budú pracovníci hospodárskej správy zo záhrad občanov vyvážať patria kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Určite sem nepatria veci ako kamene, hlina, veľké korene stromov a krov, zhnité ovocie a zelenina, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, mäso, časti zvierat, kuchynský bioodpad a podobné veci.

Aká bude cena?

Základná cena je 10 eur a zľavnená cena 5 eur /pre obyvateľov nad 64 rokov/. Platba sa bude realizovať po odvoze.

Kedy a kde sa objednáva?

O službu môžete požiadať vždy v pondelok osobne na miestnom úrade alebo na telefónnom čísle 02/212 95 234.

Kedy a ako sa bioodpad zbiera?

Zber odpadu bude prebiehať v stredu. Pracovníci majú právo odmietnuť odvoz odpadu, ktorý medzi určený biodpad nepatrí.

Zdroj: Vajnory-dedina v  meste