V kraji vznikli nové miesta pre škôlkarov. Šancu získať podporu majú aj ďalšie obce

1052

Problém s nedostatočnými kapacitami materských škôl trápi mnohé obce a mestá v Bratislavskom kraji. Vďaka podpore Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) získalo v súčasnom programovom období finančné prostriedky už 25 projektov. V tomto školskom roku boli sprístupnené nové miesta pre škôlkarov v obciach Kráľová pri Senci a Jablonové.

Prístavba a rekonštrukcia škôlky v Jablonovom

Obec Jablonové získala na projekt modernizácie a prístavby materskej školy nenávratný finančný príspevok vo výške 267 tisíc eur. Vďaka prostriedkom IROP tak mohli vybudovať prístavbu k existujúcej škôlke, čím sa zvýšila jej kapacita o ďalších 22 miest. Budova aj vnútorné vybavenie prešli modernizáciou a priestory sa pretvorili podľa aktuálnych potrieb materskej školy. Nové je tiež vybavenie jedálne a hygienické zázemie.

Súčasťou projektu bola tiež modernizácia detského ihriska, úprava a dostavba vonkajšieho areálu, či doplnenie exteriérového mobiliáru. Hneď za objektom materskej školy bol vytvorený umelý povrch s malým oválom a centrálnou lezeckou zostavou, po areáli sú rozostavené hracie prvky – veľká zostava, pružinová hojdačka, pieskovisko s vybavením, hojdačky pre rôzne vekové skupiny. V priestore boli osadené lavičky, ohnisko, minizáhradka, trávnatý val a v strede upravený povrch pre loptové, či iné hry. V interiéri je súčasťou úprav aj vybavenie pohybovej miestnosti – jabloň na lezenie, vyklápacia lezecká sieť, valčeková šmýkľavka, matrace, gymnastický koberec a panely na stenu. Škôlkari tak získali krásne nové priestory pre hru a pohybové aktivity tak vnútri, ako aj na vonkajšom ihrisku.

Nadstavba MŠ v obci Kráľová pri Senci

Predmetom projektu bolo rozšírenie kapacity existujúcej MŠ v obci Kráľová pri Senci. Nadstavbou objektu sa vytvorila nová trieda s príslušenstvom pre 24 detí. Súčasťou projektu bolo tiež rozšírenie trávnatých plôch v areáli škôlky vrátane dvoch detských ihrísk. Existujúci areál MŠ bol rozšírený o 113 m2 nových trávnatých plôch, realizovala sa výmena oplotenia, zatrávnenie a osadenie dvoch detských ihrísk s pieskoviskom. Výška nenávratného finančného príspevku z IROP bola viac ako 200 tisíc eur.

Nové výzvy pre podporu materských škôl v Bratislavskom kraji

Podľa analýzy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK aktuálne v regióne chýba v materských školách takmer 2500 miest. Túto situáciu spôsobuje okrem demografického vývoja aj vysoká miera prisťahovalectva do miest a obcí v kraji. Župa na túto situáciu dlhodobo upozorňuje a bojuje o finančné prostriedky na jej riešenie z externých zdrojov. Prostriedky budú k dispozícii z reformného Plánu obnovy a odolnosti, ešte skôr je tu však šanca pre mestá a obce získať podporu z dvoch iných zdrojov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo Výzvu na budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji. V tomto prípade sa nejedná o eurofondovú výzvu, ale o dotačný systém ministerstva v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja. Oprávnenými žiadateľmi sú mestské časti Bratislavy a obce v Bratislavskom kraji so štatútom mesta (Malacky, Pezinok, Senec, Stupava, Modra a Svätý Jur). K dispozícii sú celkom 4 milióny eur, maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 000 eur pri povinnom 10% spolufinancovaní zo strany žiadateľa. Termín pre predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je do 31.03.2022. Bližšie informácie nájdete tu: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html

Rovnako na oblasť navyšovania kapacít MŠ bude smerovať aj pripravovaná výzva IROP. Európska komisia súhlasí s presunom nevyužitej alokácie z prioritnej osi 3 operačného programu (oblasť podpory kultúrno-kreatívneho priemyslu) do podpory kapacít materských škôl v rámci prioritnej osi 2. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje revíziu operačného programu, ktorá tieto zmeny zapracuje a na základe toho bude možné vyhlásiť novú výzvu pre územie Bratislavského kraja. Jej zverejnenie očakávame na prelome januára a februára budúceho roku.