Vo Veľkých a Malých Levároch chcú rozšíriť kanalizáciu, v Gajaroch čistiareň

1134

Vo Veľkých a Malých Levároch v okrese Malacky plánujú novú kanalizáciu aj v tých častiach obcí, kde ešte vybudovaná nebola. Rozšírením má prejsť aj čistiareň odpadových vôd v Gajaroch. Vyplýva to zo zámeru obce Malé Leváre, ktorý predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Realizáciou projektu sa má zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych vôd v aglomerácii Veľké a Malé Leváre. Dôvodom pre realizáciu projektu je nevyhovujúci stav v Malých a Veľkých Levároch, kde napojenosť na kanalizačnú sieť predstavuje len tretinu tohto obyvateľstva. Odpadová voda z týchto obcí putuje do čistiarne odpadových vôd v obci Gajary, ktorá je však kapacitne plne vyťažená. „Ostatní občania zachytávajú splaškové vody v žumpách, čo je rizikové najmä z pohľadu vplyvu na životné prostredie a zároveň aj na zdravie obyvateľstva,“ spresňuje samospráva v zámere.

Projekt vo Veľkých Levároch ráta s vybudovaním splaškovej kanalizácie s odbočkami pre napojenie domových prípojok. Nadväzovať má na existujúcu kanalizáciu z prvej etapy výstavby. Vyriešiť sa tak má odvádzanie a likvidácia splaškových odpadových vôd v tých uliciach obce, kde doposiaľ nie je kanalizácia vybudovaná.  

V Malých Levároch rátajú s postavením splaškovej kanalizácie s odbočkami pre napojenie domových prípojok taktiež v nadväznosti na predchádzajúce etapy výstavby. Zámer ráta aj s rozšírením kapacity ČOV Gajary. Samospráva predpokladá začiatok výstavby na jar 2024 a spustenie prevádzky v roku 2025. Predpokladané náklady sa pohybujú na úrovni deväť miliónov eur.

„Výsledkom bude vybudovaná kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 22,74 kilometra a zvýšená kapacita čistiarne odpadových vôd. Dosiahne sa tak zvýšená napojenosť obyvateľstva na kanalizačné siete na viac ako 90 percent,“ deklaruje obec.

Zdroj: TASR