Voľby do Národnej rady. Všetky informácie na jednom mieste

8281
Voľby do NR SR


V sobotu 30. októbra 2023 rozhodujeme v predčasných voľbách o novom zložení Národnej rady Slovenskej republiky. V ére samostatného Slovenska pôjde o deviate voľby do NR SR.

Vo voľbách kandiduje 24 politických strán a hnutí a 1 koalícia. Na Slovensku je približne 4,3 milióna voličov.

Dátum a čas

Sobota 30. 9. 2023
7:00 – 22:00

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Kde možno voliť

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Preukázanie totožnosti

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Ako voliť

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť.

Prednostné hlasy

Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Zdravotne postihnutí voliči

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Prenosná volebná schránka k vám domov

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Nepoužité volebné lístky si nemôžete nechať

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Hlasovanie s hlasovacím preukazom

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Zoznam politických strán a hnutí

 1. Pirátska strana – Slovensko
 2. PRINCÍP
 3. Progresívne Slovensko
 4. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA
 5. OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ
 6. Komunistická strana Slovenska
 7. Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana
 8. Vlastenecký blok
 9. Modrí, Most – Híd
 10. SPRAVODLIVOSŤ
 11. Slovenské Hnutie Obrody
 12. Sloboda a Solidarita
 13. SME RODINA
 14. MySlovensko
 15. Slovenská národná strana
 16. SMER – sociálna demokracia
 17. HLAS – sociálna demokracia
 18. SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny
 19. SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
 20. SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
 21. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
 22. Demokrati
 23. Kresťanskodemokratické hnutie
 24. KARMA
 25. REPUBLIKA

Odstúpiť už nie je možné, zo súboja vypadlo celkovo 86 kandidátov

Zo súboja o kreslo v Národnej rade SR vypadlo celkovo 86 kandidátov. Ich zoznam bude visieť vo volebných miestnostiach na viditeľnom mieste. Kandidátnu listinu nevzal späť žiaden politický subjekt. Odstúpiť z volieb už nie je možné. Kandidáti sa mohli vzdať alebo ich mohla strana odvolať najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do štvrtka 7.00 h.

Kandidatúry sa vzdalo 80 osôb z deviatich politických subjektov. Odvolaní boli štyria kandidáti z troch subjektov. Dva subjekty prišli o kandidáta z dôvodu ich úmrtia.

Údaje o vypadnutých kandidátoch zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na ne neprihliada. Zoznam týchto kandidátov bude zverejnený vo volebných miestnostiach. Okrem toho budú zoznamy visieť aj za zástenou, tzv. plentou. Voliči si tak budú môcť priamo za plentou skontrolovať, či správne upravili hlasovací lístok.

Výsledky

Priebežné neoficiálne výsledky parlamentných volieb bude Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejňovať na portáli www.volbysr.sk v sobotu 30. septembra po 22.00 h., respektíve po uzavretí všetkých volebných miestností. Zverejnenie definitívnych výsledkov na webe www.volbysr.sk očakáva ŠÚ po ich schválení štátnou volebnou komisiou, čo býva spravidla v nedeľu po obede. 

Priebežné výsledky sa budú aktualizovať približne každých desať minút. Ukazovať budú stav sumarizácie, volebnú účasť aj úspešnosť politických subjektov. Dostupné budú údaje v súhrne za SR aj za osem krajov, 50 územných obvodov a 79 okresov.

Definitívne výsledky volieb budú obsahovať podrobné dáta za takmer 3000 obcí a miest do úrovne jednotlivých okrskov. Počas volebného víkendu budú dočasne nedostupné vybrané služby a portál ŠÚ.

Zápisnice a spracovanie výsledkov

Sobotné parlamentné voľby budú prvé, v ktorých volebné komisie zápisnice s výsledkami vytvoria aj odošlú na sumarizáciu povinne elektronicky. Všetky zápisnice vytvorené a spracované elektronicky. Obce nebudú musieť nosiť fyzicky zápisnice. Predpokladá sa preto rýchlejšie spracovanie výsledkov. Týka sa to všetkých takmer 6100 zápisníc okrskových aj okresných volebných komisií.

Sumarizovať výsledky volieb bude vyše 700 odborníkov štatistického úradu v rámci 51 sumarizačných útvarov. Z nich bude 49 pôsobiť pri okresných volebných komisiách v rámci SR, jeden sumarizačný útvar bol vytvorený pre komisiu, ktorá spracováva výsledky zo zahraničia. V sídle štatistického úradu v Bratislave bude pôsobiť aj centrálny sumarizačný útvar.

Volebným komisiám pomáha pri sumarizovaní výsledkov Integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Funkčnosť a spoľahlivosť programového vybavenia a komunikačných sietí systému IVIS potvrdili tri skúšky.

Bezpečnosť

Voliči môžu v sobotu 30. 9. kontaktovať políciu v súvislosti s voľbami. Môžu tak urobiť vtedy, ak sa dozvedia o akýchkoľvek informáciách, ktoré by mohli narúšať voľby.

Voliči môžu nahlásiť napríklad kupovanie hlasov či blokovanie volebných miestností. Môže ísť aj o inú protiprávnu činnosť, ktorá by mohla voličom sťažiť prístup k volebným miestnostiam. Poprípade, ak by voliči vedeli o tom, že niekto chce narúšať verejný poriadok na volebných miestach. Ak sa k takýmto informáciám dostanete, volajte linku 158 a polícia urobí príslušné intervencie k tomu, aby k takýmto veciam nedochádzalo. Polícia SR vyzýva voličov, aby k voľbám pristupovali disciplinovane a nenarúšali volebné právo ostatných. 

Infolinka

Ministerstvo vnútra SR zriadilo pre voličov infolinku. Jej služby môžu občania využiť na číslach 02 / 485 92 317 a 02 / 485 92 312. V deň konania volieb sa na ňu voliči môžu obrátiť od 7:00 do 22:00 h.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, TASR