Z unikátnej dotačnej schémy podporíme aj šport. Prihláste svoj projekt

1705
Ilustračná fotografia. Župný športový deň 2021

Bratislavská regionálna dotačná schéma pomohla priviesť k životu už stovky výborných projektov. Jednou z podporovaných oblastí je rozvoj športu a v tomto roku dostane až 616 tisíc eur.

Výzva podporuje projekty na rozvoj športujúcej organizovanej i neorganizovanej verejnosti, prioritne detí a mládeže do 23 rokov. Zámerom je podporiť napĺňanie dlhodobých strategických cieľov zadefinovaných v dokumente „Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“.

Tieto financie budú rozdelené medzi projekty, ktoré na základe formálnej kontroly a odborného hodnotenia budú najúspešnejšie. Projekty sa môžu prihlasovať do dvoch oblastí podpory, ktoré sa zameriavajú na:

  1. Podpora zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov. Táto podpora je určená pre športové kluby, zväzy a organizácie pôsobiace v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré aktívne vykonávajú a organizujú pravidelné pohybové aktivity obyvateľov, detí a mládeže do 23 rokov. Je tiež zameraná na materiálno – technické zabezpečenie, vybavenie športových objektov a zariadení využívaných na tréningovú a súťažnú činnosť, ako aj zabezpečenie celoročnej činnosti športových subjektov. Taktiež je určená na aktivity spojené s rozšírením základne jednotlivcov zapojených do športových aktivít s predpokladom prechodu až do úrovne vrcholového športu a reprezentácie. Výška dotácie je od 1 500 EUR až do 4 000 EUR, minimálna výška spolufinancovania je 25 % z celkového rozpočtu projektu. Celková výška finančných prostriedkov alokovaných pre túto oblasť podpory je 392 000 EUR.
  2. Podpora organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji, vrátane akcií a podujatí pre zdravotne znevýhodnených športovcov. Podpora je zameraná na projekty organizačného zabezpečenia akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť a pre potreby organizovania významných regionálnych, národných a medzinárodných športových podujatí na území BSK. Maximálna žiadaná suma ako aj minimálne povinné spolufinancovanie projektu z celkového rozpočtu závisí od významnosti športovej akcie alebo podujatia nasledovne:

Majstrovstvá sveta/Európy, podujatie mimoriadneho významu s dobou trvania viac ako 3 dni

Výška žiadanej sumy od 1 500 EUR do 8 000 EUR, minimálne spolufinancovanie 75 %

Významná krajská alebo národná akcia/ podujatie

Výška žiadanej sumy od 1 500 EUR do 6 000 EUR, minimálne spolufinancovanie 50 %

Iné športové podujatie

Výška žiadanej sumy od 1 500 EUR do 4 000 EUR, minimálne spolufinancovanie 25 %

Celková výška finančných prostriedkov alokovaných pre túto oblasť podpory je 224 000 EUR.

O dotáciu v oblasti športu môže žiadať – obec, mesto, mestská časť na území BSK, organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK, právnická osoba so sídlom na území BSK (v prípade Podpory 1 musí byť tiež zapísaná v Registri právnických osôb v športe) venujúca sa mládeži do 23 rokov, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pôsobí, teda vykonáva činnosť na území BSK alebo poskytuje služby obyvateľom BSK ( v prípade Podpory 1 musí byť tiež zapísaná v Registri právnických osôb v športe) venujúca sa mládeži do 23 rokov.

Žiadosti pre všetky oblasti je možné podávať do 17. januára 2022 do 12:00 a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Žiadateľ musí byť držiteľom občianskeho preukazu vybaveného aktivovaným čipom. Každý žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť v rámci tejto Výzvy. Následne prejdú projekty formálnou kontrolou a odborným hodnotením, úspešní uchádzači budú schválení Zastupiteľstvom BSK a ich zoznam zverejníme na našich stránkach.

Pred podaním žiadosti nezabudnite svoj projektový zámer prekonzultovať s referentom oddelenia mládeže a športu Mgr. Patrikom Szabom na tel. čísle +421 2 4826 4172 alebo prostredníctvom e-mailu patrik.szabo@region-bsk.sk. V prípade technickej pomoci sa prosím neváhajte obrátiť na kolegov z dotačného oddelenia, kde vám ochotne poradia. Ich kontaktné údaje nájdete na tejto stránke https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/dotacie/.

Ilustračná fotografia. Župný športový deň 2021

Schéma je otvorená v štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a životné prostredie a rozvoj vidieka. Občianske projekty budú v roku 2022 podporené sumou 2,1 milióna eur.

TU nájdete viac informácií