Začala sa rekonštrukcia námestia na Rendezi v Rači

836
Rekonštrukcia spevnených odstavných plôch a umiestnenie mobiliáru Dopravná – Rendez, Bratislava-Rača

Na Dopravnej ulici v Rači sa začali stavebné práce projektu rekonštrukcie námestia.

„Po dokončení projektu bude zastávka MHD umiestnená vodorovne s vozovkou, bude tam lepšie zázemie pre chodcov, lavičky, koše, stojany na bicykle a aj nové stromy,“ uviedol starosta mestskej časti Bratislava-Rača Michal Drotován.

Existujúca asfaltová spevnená plocha, je značne degradovaná. Na predmetnej ploche v súčasnej dobe neexistuje žiadna organizácia dopravy. Na existujúcej asfaltovej ploche sa nachádza autobusová zástavka prístrešok, trafostanica a inžinierske siete, ako vodovod, kanalizácia, plyn, elektrické a optické káblové vedenie. V strede spevnenej plochy je zeleň. Celková riešená plocha je vo výmere 1575 m2. Pre potreby vyriešenia organizácie dopravy a vytvorenia spevnenej plochy pre peších na Dopravnej ulici v Bratislave v mestskej časti Rača je upravené dopravné usporiadanie existujúcej plochy.

Rekonštrukcia spočíva vo vytvorení miestnej cesty celkovej dĺžky 58,74 m a šírky 6,0 m. Na miestnu cestu je celkovo napojených 13 ks kolmých parkovacích miest rozmeru 5,50 x 2,50 m a na jednom mieste 6 stojanov na bicykel. Vo zvyšnej časti plochy bude vytvorená plocha námestia s lavičkami a s novou výsadbou. Konštrukcia spevnených plôch je navrhnutá v mieste miestnej cesty a parkovacích miest z asfaltovej vozovky, vyvýšená časť námestia je z betónovej dlažby, autobusový záliv je z cementobetónového jednovrstvového krytu.

Súčasťou projektu je riešené aj odvodnenie povrchových a podzemných dažďových vôd. Odvodnenie parkoviska a miestnej cesty je riešené pomocou dvoch uličných vpustí, pomocou ktorých budú povrchové a podpovrchové dažďové vody odvádzané cez odlučovač ropných látok do vsakovacích zariadení na pozemku investora. Vyvýšená plocha námestia bude vyspádovaná do dvoch uličných vpustí s napojením do vsakovacích zariadení na pozemku investora.

Stavebné práce zabezpečuje spoločnosť Swietelsky a priebežný termín dokončenia je 01/2024.

Zdroj a foto: Michal Drotován, Mestská časť Bratislava – Rača