Začína sa prekládka cyklolávky ponad Šúrsky kanál. Spojí Vajnory s cyklotrasou Jurava

1229
Cyklolávka cez Šúrsky kanál

Cyklolávka umožní mimoúrovňové križovanie cyklistov s frekventovanou cestou, kadiaľ jazdia tisíce áut z Vajnor do Čiernej vody. Bratislavský samosprávny kraj už odovzdal stavenisko. Nové premostenie vytvorí dôležitú cyklistickú spojnicu mestskej časti Vajnory s obľúbenou cyklotrasou JURAVA.

Lávka cez Šúrsky kanál bola postavená v roku 2016 ako spojnica cyklistického chodníka a chodníka pre peších z Vajnor do miestnej časti Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob. Cyklolávka preklenula Šúrský kanál v súbehu s cestou III/1082 a mostom M7368 na tejto ceste. Kvôli výstavbe novej diaľničnej križovatky D4 a prekládke cesty III/1082 však vznikla nutnosť jej preloženia tak, aby cyklisti nemuseli križovať frekventovanú cestu.

Pôvodná cyklotrasa sa zruší a posúva sa približne 60 metrov v smere proti toku Šúrskeho kanála. Na premostenie sa použije jestvujúca konštrukcia mosta. Nová poloha mosta je umiestnená kolmo na tok kanála a preto bude nutné pôvodnú konštrukciu skrátiť o 3 metre a upraviť na nové výškové usporiadanie.

Lávka pozostáva z dvoch častí. Pravá časť, nosník o dĺžke 24 m, je prostý priehradový nosník pripojený na konzolu ľavej časti lávky. Táto časť bude použitá bezo zmeny. Ľavá časť je navrhnutá ako nosník s konzolou. Táto časť bude skrátená o 3 metre.

Na montáž cyklolávky bude nutné použiť ťažšie mechanizmy a jednotlivé časti bude treba premiestniť ponad, resp. popod jestvujúci cestný most, ktorý sa nachádza približne 2 metre od tejto lávky. Ide síce o premiestnenie len približne 60 metrov, ale jednotlivé diely je treba premiestňovať v celku, aj s mostovkou a zábradlím. Ľavý nosník meria 12+3 metra a váži 4600 kg, podpera váži 400 kg a pravý nosník s dĺžkou 24 metrov váži až 8100 kg.

Práce zastrešuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja. Zmluvná cena diela je 177.131,77 EUR. Prekládka by mala byť ukončená do troch mesiacov.

Podrobné technické riešenie

Pôvodná cyklotrasa sa zruší a posúva sa približne 60 metrov v smere proti toku kanála. Na premostenie sa použije jestvujúca konštrukcia mosta.  Nová poloha mosta je umiestnená kolmo na tok kanála a preto bude nutné pôvodnú konštrukciu skrátiť o 3 metre a upraviť na nové výškové usporiadanie.

Konštrukcia cyklolávky je navrhnutá ako priehradová konštrukcia. Hlavné nosníky sú výšky 1,76 m a sú od seba osove vzdialené 3 m. Tieto nosníky sú pospájané priečnikmi po 3 metroch. Hlavné väzby, ktoré tvoria tuhé polorámy (zaisťujúce horný pás voči vybočeniu z roviny nosníka) sú rozmiestnené po 6 metroch. Lávka má jednu priehradovú kyvnú podperu.

Vľavo je lávka uložená pevne, vrátane zaistenia voči nadvihnutiu a vpravo posuvne. Lávka pozostáva z dvoch častí. Pravá časť, nosník o dĺžke 24 m, je prostý priehradový nosník pripojený na konzolu ľavej časti lávky. Táto časť bude použitá bezo zmeny. Ľavá časť je navrhnutá ako nosník s konzolou (12 + 2,945 m). Táto časť bude skrátená o 3 m. Odrezaný trojmetrový kus s hmotnosťou cca 300 kg je určený do šrotu.

Kyvná podpera je priehradová z uzatvorených prierezov. Podpera bude kotvená do základu chemickými kotvami M20. Kyvná podpera bude taktiež skrátená podľa potreby novej polohy.

Mostovka cyklolávky bude drevená. Priečniky budú fošne hrúbky 50 mm, ktoré sú klincované na pozdĺžniky. Pozdĺžniky sú ukladané po 3 metroch na priečniky mosta a sú uvažované ako spojité nosníky na 6 m. V úrovni spodných pásov je stužidlo prebiehajúce pod drevenými pozdĺžnikmi. Na moste je obojstanné rúrkové zábradlie.

Závery cyklolávky budú betónové ako súčasť krajných podpier mosta. Staré konštrukcie cca 75 kg sú určené do šrotu. Staré drevo cca 0,5 m3 poputuje na skládku odpadu.

Dilatácie cyklolávky sú navrhnuté zo slzičkového plechu 6 mm (500×3000), ktorý je pripevnený na závere mosta a na mostovku je položený voľne. Na oboch koncoch cyklolávky bude na priečniky navarený jeden stĺpik, ktorý budú slúžiť ako zábrana proti prípadnénu vjazdu vozidiel.

Celková hmotnosť nového valcovaného materiálu pre túto konštrukciu je 1515 kg. Náterové plochy pre konštrukcie sú 60 m2 (vrátane opráv náteru v miestach zvárania). Konštrukciu je treba pred náterom odhrdziť a odmastiť.

Na mostovku bude použité drevo triedy C-16, v objeme celkovo 1 m3 nového materiálu. Impregnovať sa bude aj jestvujúca plocha drevenej mostovky.

Montáž bude náročná. Bude nutné použiť ťažšie mechanizmy a jednotlivé časti bude treba premiestniť ponad (popod) jestvujúci cestný most, ktorý sa nachádza cca 2 m od tejto lávky. Ide síce o premiestnenie len približne cca 60m, ale jednotlivé diely je treba premiestňovať v celku, aj s mostovkou a zábradlím. Ľavý nosník (12+3 m) má 4600 kg, podpera 400 kg a pravý nosník (24 m) 8100 kg.

Zdroj: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Foto: Michal Feik / BSK, Michal Vlček / Mestská časť Vajnory