Zákaz vstupu na Sysľovské polia

4710

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie a Okresným riaditeľstvom PZ SR Bratislava V. upozorňuje občanov, že v rámci chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia, ktoré sa nachádza v katastri obcí Jarovce, Rusovce a Čunovo, je podľa vyhlášky o CHVÚ Sysľovské polia zakázaný pohyb osôb. To znamená napríklad peší turizmus, cyklistika alebo iné.

Prístup občanov je povolený maximálne po nadjazdy ponad diaľnicu, ktoré zároveň slúžia ako rozhľadne.  

Pri porušení tohto zákazu nedochádza len k porušeniu zakázaného pohybu osôb, ale v súčasnosti aj k rušeniu chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, za čo hrozí pokuta až do výšky 3 319 Eur. 

Zdroj: Rusovce