Základné školy – Dôležité informácie pre Dúbravčanov

1665

Od 1. júna sa otvárajú materské školy, základné školy od 1. po 5. ročník a školské kluby detí. Žiaci vyšších ročníkov (od 6. ročníka ZŠ) zostávajú naďalej doma a budú sa učiť formou dištančného vzdelávania. Dochádzka bude dobrovoľná, o tom, či dieťa pôjde do škôlky či školy rozhodne rodič.

• V školách budú platiť prísne hygienické opatrenia. Prevádzka v základných školách bude maximálne deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine.
• Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom štyroch základných škôl – Základná škola Beňovského, Základná škola Nejedlého, Základná škola Pri kríži, Základná škola Sokolíkova. Vstup do škôl bude zabezpečený 2 alebo 3 označenými bránami. Zriaďovateľ vyznačí pred nimi rozostupy, ktoré je potrebné dodržiavať.
• Pri vstupe do školy bude povinný každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov zamestnancom školy bezdotykovým teplomerom.
• Školy budú v Dúbravke otvorené nasledovne: 1. – 3. ročník – od 7.30 (začiatok prvou hodinou – 4 vyučovacie hodiny); 4. – 5. ročník – od 8.30 (začiatok druhou hodinou).
• Vedenie základnej školy bude najbližší týždeň preverovať u zákonných zástupcov záujem o umiestnenie žiaka do školy. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom základnej školy, umiestni žiaka v škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.
• Rodič je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
• Rodič je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
• Riaditeľ základnej školy vytvorí „vyučovacie“ skupiny žiakov, ktoré sa nebudú miešať ani počas obedov, prestávok či v školskom klube. Počet detí v nej je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami. Pri veľmi nízkom počte detí v skupine môže urobiť riaditeľ zmenu v nasledujúcom týždni (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).
• Pre žiakov 1. – 4. ročníka bude poobede k dispozícii aj Školský klub detí – maximálne do 16.30.
• Počas letných prázdnin v mesiaci júl jednotlivé školy pripravujú Letný tábor ŠKD – pre deti 1. – 4. ročníka, jeho otvorenie závisí od aktuálnej pandemickej situácie.
• Do základnej školy je počas mimoriadnych opatrení nemožné nosenie vlastného jedla do školskej kuchyne (obedu).
• Základná škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

Zdroj: Dúbravka