Zapojte sa do projektov na podporu kreatívneho čítania

1221

Medzinárodný mesiac školských knižníc vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc.

Tento ročník je trošku odlišný od tých predchádzajúcich a skladá sa z dvoch častí. Prvou je 11. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze, ktorá je určená pre základné školy a osemročné gymnáziá. Do projektu sa môžu školy prihlásiť do 24. septembra 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná spolu s výzvou na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk.

Druhým projektom je 9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku. Projekt je určený všetkým stredným školám na Slovensku. Do projektu sa môžu školy prihlásiť do 30. septembra 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná spolu s výzvou na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk.

Cieľom projektov je pomôcť slovenským a českým učiteľom a vychovávateľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy, vedomosti a zručnosti. Poslaním je zároveň aj vytvorenie živých spoločenstiev v triedach, v ktorých by žiaci priateľsky spolupracovali, rozprávali sa o prečítaných knižkách a vzájomne si odporúčali knihy. Školy môžu tento projekt využiť k vzájomnej nadviazaniu spolupráce so svojou partnerskou školou a k poznaniu jazyka, literatúry, kultúry či života žiakov v oboch republikách.

Oba projekty budú ukončené 31. októbra 2020. Záverečné vyhodnotenie bude zverejnené 30. novembra 2020 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk) a na webovom sídle Knižnice Jiřího Mahena v Brne (www.kjm.cz).

Po zverejnení vyhodnotenia bude Slovenskou pedagogickou knižnicou zúčastneným školám, ktoré si čestne splnia svoje záväzky voči svojej partnerskej škole zaslaný diplom.