Zraniteľní odberatelia môžu do konca marca 2023 zmeniť dodávateľa elektriny a plynu

513

Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulované ceny, môžu do konca marca 2023 požiadať svojho dodávateľa o ukončenie platnosti takejto zmluvy. Takáto zmena bude účinná od 1. januára 2024. Pre odberateľov, ktorým dodávky energií za regulované ceny vyhovujú a chcú v tomto režime pokračovať aj v roku 2024, nevzniká v takomto prípade žiadna povinnosť. Zmluva so súčasným dodávateľom im bude predĺžená automaticky.

Zraniteľní odberatelia, t. j. hlavne domácnosti alebo menší odberatelia plynu a elektriny mimo domácnosti, môžu svojho súčasného dodávateľa energií v termíne do konca marca 2023 požiadať o ukončenie zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu za regulované ceny.

Zraniteľní odberatelia tiež môžu v termíne do konca marca 2023 zmeniť svojho dodávateľa energií alebo môžu uzavrieť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za neregulované (trhové) ceny. Vo všetkých uvedených prípadoch takýto postup nadobudne účinnosť počnúc 1. januárom 2024.

V prípade záujmu o zmenu zmluvy o združenej dodávky elektriny alebo plynu za regulované ceny alebo zmenu dodávateľa je potrebné obrátiť sa na svojho dodávateľa. 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky