Župa ocenila dvadsiatku učiteľov. Vyzdvihla tým ich náročnú prácu a dôležité poslanie

2649

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) si aj tento rok pripomenul sviatok Deň učiteľov, ktorý sa slávi už 68 rokov. Pri tejto príležitosti opäť ocenil 20 najlepších pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave.

„Deň učiteľov je pre mňa výnimočný sviatok. Učiteľstvo nie je len povolanie, je to poslanie, ktoré sa nedá robiť z donútenia alebo z povinnosti. Učiteľom môže byť len človek, ktorý to robí celým srdcom. Musí to byť zároveň veľký človek a silná osobnosť. Lebo len taký učiteľ dokáže osloviť mladú generáciu, počúvať ju a nadchnúť ju. Preto toto naše podujatie je malou poctou tomuto veľkému povolaniu a zároveň je aj pripomenutím si všetkých pracovníkov našich škôl a školských zariadení, ktorí prispeli či prispievajú k tomu, že do života vstupujú šikovní, zdatní a schopní mladí ľudia, ktorí nemajú problém uplatniť sa a presadiť sa ani v dnešnom náročnom svete,“ vyzdvihol predseda BSK Juraj Droba.

Učiteľov na ocenenie nominovali samotné školy. Každá škola si mohla nominovať svojho zamestnanca, kolegu, ktorého si váži a oceňuje jeho prácu. V aktuálnom roku dostal BSK 43 nominácii z 38 škôl a školských zariadení a 1 nomináciu z kancelárie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. Výberovou komisiou bolo vybraných 20 výnimočných učiteľov.

Ocenenie za svoju prácu získali:

 • Ing. Peter Blažej – Stredná priemyselná škola strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave
 • Ing. Pavla Čaplová Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici v Bratislave
 • Mgr. Mária Daniláková – Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici v Bratislave
 • Mgr. Dáša Deáková – Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Zochovej ulici v Bratislave
 • Mgr. Eva Hašková – Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave
 • Mgr. Silvia Kováčová – Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave
 • Mgr. Katarína Krajňáková – Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v  Bratislave
 • PaedDr. Mária  Mihálechová, PhD. – Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave
 • Mgr. Marta Mikušovičová – Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave
 • Mgr. Lucia Nemečková – Gymnázium Antona Bernoláka na Lichnerovej ulici v Senci
 • Mgr. Dagmar Olgyajová – Stredná odborná škola podnikania a služieb v Pezinku
 • PaedDr. Edita Pappová – Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu na Pántoch 9 v Bratislave
 • Ing. Jana Pašková – Stredná priemyselná škola elektrotechnická na ulici Karola Adlera v Bratislave
 • Ing. Simona Přibylová – Stredná odborná škola podnikania na Strečnianskej ulici v Bratislave
 • Mgr. Arpád Szigeti – Stredná odborná škola automobilová a podnikania v Senci
 • Mgr. Galina Šimončičová – Stredná odborná škola pedagogická na Bullovej ulici v Bratislave
 • Ing. Beáta Šoošová – Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici Bratislave
 • Ing. Brigita Šuhajdová – Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici  v Bratislave
 • Mgr. Martina Tarabčáková – Stredná odborná škola informačných technológií na Hliníckej ulici v Bratislave
 • PaedDr. Zuzana Vaňková – Gymnázium Karola Štúra v Modre

Foto: Monika Kováčová

Profily ocenených

Ing. Peter Blažej
Pôsobí na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave, v školstve pracuje 32 rokov.
Jeho aprobáciou sú odborné predmety v oblasti strojného inžinierstva.
Okrem toho, že patrí medzi najlepších triednych učiteľov, patrí aj medzi lídrov odbornej transformácie predmetov zameraných na automatizáciu v strojárstve nielen ako učiteľ, ale hlavne ako vedúci odborných predmetových komisií.
Svoje bohaté odborné a pedagogické skúsenosti a vedomosti odovzdáva nastupujúcej generácii učiteľov ako fakultný učiteľ.
Reprezentačný tím Fajnorky doviedol k víťazstvu v medzinárodnej súťaži Strieborný piest.
Ing. Pavla Čaplová
Je učiteľkou odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave od roku 2004.
Je autorkou 3 celoštátnych stredoškolských učebníc, recenzovala a odborne posudzovala viacero odborných publikácií a učebníc v oblasti logistiky a dopravy, diplomové práce, publikuje odborné články.
Je predsedníčkou rady školy, predsedníčkou predmetovej komisie odborných dopravných predmetov, vedie začínajúcich nových učiteľov, je tiež úspešnou triednou učiteľkou.
Má blízky vzťah k mladým ľuďom, pochopenie pre ich problémy, ale takisto aj prirodzenú autoritu a dokáže vyvolať záujem o preberané učivo.
Mgr. Mária Daniláková
Už 23. rok pôsobí na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici v Bratislave.
Jej aprobáciou je matematika, fyzika a informatika.
Bola vedúcou predmetovej komisie prírodovedných predmetov a výchovnou poradkyňou, od roku 2021 je zástupkyňou riaditeľky školy.
Počas svojej pedagogickej praxe pripravila mnohých úspešných riešiteľov v celoslovenských súťažiach a olympiádach v informatike a matematike.
Je spoľahlivá, húževnatá, empatická a neustále si dopĺňa teoretické i praktické vedomosti a zručnosti a inovuje svoje učebné metódy a postupy.
Mgr. Dáša Deáková
Pôsobí už 31 rokov na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Zochovej ulici v Bratislave.
Je učiteľkou všeobecnovzdelávacích predmetov a jej aprobáciou je anglický jazyk.
Pod jej vedením dosahujú žiaci mimoriadne dobré výsledky na maturitných skúškach a vie ich dobre pripraviť aj na ďalšie štúdium nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Spolupracuje s mladými kolegami, ktorým odovzdáva svoje skúsenosti, organizuje výmenné zahraničné pobyty, je aktívna pri prezentácii a propagácii školy.
Je veľmi obľúbená medzi žiakmi vďaka jej odbornosti a otvorenému a férovému vzťahu k nim.
Mgr. Eva Hašková
Od roku 2009 pôsobí na Hotelovej akadémii na Mikovíniho ulici v Bratislave.
Jej aprobáciou je slovenský jazyk a literatúra a estetická výchova.
Svoje manažérske schopnosti a interpersonálne kompetencie uplatňuje ako triedna učiteľka, vedúca predmetovej komisie, ale aj ako zástupkyňa pedagógov vo výbore rady rodičov školy.
Vo výučbe aplikuje tvorivé interaktívne metódy s využitím informačno-komunikačných technológií, no je aktívna aj v mimoškolskej činnosti, koordinuje prácu školského časopisu a zapája sa do rôznych projektov.
Svoje profesijné kompetencie si neustále rozširuje a inovuje a pre svoju zodpovednosť, iniciatívu a zmysel pre tímovú prácu veľkým prínosom pre školu.
Mgr. Silvia Kováčová
Na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu na Teplickej ulici v Bratislave pôsobí 14 rokov.
Jej aprobáciou je nemecký jazyk, etická výchova a telesná výchova.
Vedie predmetovú komisiu výchovných predmetov, je projektovou a grantovou manažérkou, je skúsenou triednou učiteľkou a úspešne sprevádza žiakov k maturitným skúškam.
Zaslúžila sa o skvalitnenie výučby intelektovo nadaných detí.
Je nielen vynikajúcou pedagogičkou, ale aj nadaným človekom, z ktorého dýcha človečina, optimizmus, láska, zodpovednosť a je obľúbená tak medzi žiakmi, ako aj medzi kolegami.
Mgr. Katarína Krajňáková
Od roku 1989 pôsobí na Strednej zdravotníckej škole na Záhradníckej ulici
v Bratislave.
Jej aprobáciou je pedagogika a starostlivosť o chorých.
Je dlhoročnou vedúcou študijného odboru vyššieho odborného štúdia – diplomovaný fyzioterapeut.
Okrem kvalitnej pedagogickej činnosti je skvelou manažérkou pri zabezpečovaní praktického vyučovania v zdravotníckych zariadeniach, úspešne spolupracuje so Slovenskou komorou fyzioterapeutov.
Aj vďaka nej neustále rastie dopyt zamestnávateľov po absolventoch školy v odbore diplomovaný fyzioterapeut.
PaedDr. Mária Mihálechová, PhD.
Pracuje na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave.
Jej aprobáciou je pedagogika, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo.
Vychovala stovky žiakov na stredných zdravotníckych školách, študentov učiteľských smerov na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave i v doplnkovom štúdiu na STU v Bratislave.
Okrem vyučovania sa venuje tiež projektovej činnosti, je autorkou vedeckých monografií venovaných významným osobnostiam slovenského školstva a pedagogiky.
Venuje sa dobrovoľníctvu a aktivitám so seniormi, ku ktorým vedie aj žiakov školy.
Je zodpovedná, náročná sama na seba, vedie žiakov ku kritickému mysleniu.
Mgr. Marta Mikušovičová
Na Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave pracuje od roku 1994.
Jej aprobáciou je občianska náuka a telesná výchova.
Je vynikajúcou učiteľkou, vedúcou predmetovej komisie a fakultnou učiteľkou.
Rozvíja filozofiu školy a podporuje jej ambíciu dať žiakom do života maximum v duchu antickej kalokagatie a aktuálnych požiadaviek na uplatnenie v praxi.
Podieľa sa na projektoch, motivuje pre šport, zdravý životný štýl, celoživotnú zodpovednosť za svoje zdravie.
Pod jej vedením škola vychovala veľké množstvo športovcov i reprezentantov na všetkých úrovniach.
Žiaci a kolegovia oceňujú jej odbornosť, ale aj charakterovú a hodnotovú stabilitu.
Mgr. Lucia Nemečková
Pôsobí na Gymnázium Antona Bernoláka na Lichnerovej ulici v Senci.
Je nominovaná za prácu v programe DofE (Cena vojvodu z Edinburgu), ktorému sa venuje od roku 2017.
Pod jej vedením sa program rozšíril na škole natoľko, že záujem žiakov momentálne prevyšuje kapacity tímu šiestich kolegov.
Kladie dôraz na rozvoj žiakov aj nad rámec programu DofE, vychovala tiež niekoľko mladých ambasárodov tohto programu.
Nechýba jej odvaha, chuť a motivácia ísť do nových vecí, schopnosť motivovať kolegov a žiakov a obrovské nadšenie a oddanosť pre jej prácu, ktorú cítiť z každého rozhovoru s ňou.
Mgr. Dagmar Olgyajová
Od roku 2014 pôsobí na Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Pezinku ako zástupkyňa riaditeľky, no práci s mládežou sa venuje viac ako 40 rokov.
Jej aprobáciou je slovenský jazyk a výtvarná výchova.
Aktívne prispela k zavedeniu systému duálneho vzdelávania a nových študijných odborov na škole, pracuje aj ako výchovná poradkyňa a intenzívne sa venuje najmä problémovým a integrovaným žiakom.
V rámci projektu Erasmus organizuje študijné pobyty a podieľa aj na publikovaní a lektorskom posudzovaní učebníc.
Má vysokú dávku empatie a pochopenia, ale aj prirodzenú autoritu, zmysel pre humor, tímovú prácu a neustálu chuť pracovať na nových výzvach.
PaedDr. Edita Pappová
Pôsobí na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu na Pántoch 9 v Bratislave od roku 1997 ako učiteľka odborných predmetov a praktickej prípravy.
Žiakom v odbore cukrár sa venuje už viac ako 30 rokov.
Neustále napreduje rozširovaním svojich poznatkov a schopností v rámci nových cukrárskych metód, techník a postupov, pripravuje žiakov na súťaže na Slovensku aj v zahraničí, kde sa často umiestňujú na popredných priečkach.
Je členkou odborných komisií a porôt cukrárskych súťaží.
Jej nadšenie, prístup k žiakom a schopnosť učiť ich kráse cukrárskeho remesla sú pre nich inšpiratívne a motivujúce, aby v tomto odbore chceli nájsť uplatnenie aj po ukončení štúdia.
Ing. Jana Pašková
Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na ulici Karola Adlera v Bratislave sa venuje pedagogickej praxi už 29 rokov.
Jej aprobáciou sú elektrotechnické predmety, kde uplatňuje inovatívne metódy, so žiakmi vytvára učebné pomôcky, zaviedla aj nový predmet – alternatívne zdroje.
Vedie kurzy, krúžky, je konzultantkou prác praktickej časti maturitnej skúšky, organizuje súťaže, kde pôsobí aj ako porotkyňa, pôsobí ako predsedníčka maturitnej komisie.
Je pracovitá, svedomitá, inovatívna, férová, ale aj prísna a u svojich študentov mimoriadne obľúbená.
Ing. Simona Přibylová
Pracuje na Strednej odbornej škole podnikania na Strečnianskej ulici v Bratislave ako učiteľka odborných ekonomických predmetov.
Je tvorivá, inovatívna, profesionálna, je aktívnou učiteľkou Cvičnej firmy a pod jej vedením získavajú žiaci ocenenia na Veľtrhoch cvičných firiem doma i v zahraničí.
Je koordinátorkou projektu Manažment osobných financií, v rámci ktorého je zapojená do projektu Národnej banky Slovenska „5 peňazí“.
Aktívne sa podieľa na uplatňovaní absolventov na trhu práce a výrazne prispieva k šíreniu dobrého mena školy i regiónu.
Mgr. Arpád Szigeti
Pôsobí na Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania v Senci, učiteľskej profesii sa venuje od roku 1983.
Jeho aprobáciou je občianska náuka a telesná výchova.
Má zodpovedný prístup k práci, vzorne si plní povinnosti, je dlhoročný triedny učiteľ, inštruktor lyžiarskeho výcviku a organizátor športových súťaží.
Žiakov vedie s láskou a humorom k pohybovým aktivitám aj v rámci mimoškolskej činnosti, ukazuje im krásu športu a jeho význam pre zdravý životný štýl.
Arpi je obľúbený v kolektíve pre jeho optimizmus a kolegialitu.
Mgr. Galina Šimončičová
Na Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej ulici v Bratislave pôsobí 18 rokov, od roku 2014 ako jej riaditeľka.
Jej aprobáciou je anglický a ruský jazyk.
Je rešpektovanou odborníčkou vo vyučovaní cudzích jazykov.
Ako riaditeľka školy podporuje inovácie a aktivity, ktoré posúvajú školu vpred a zviditeľňujú ju na verejnosti, je koordinátorkou viacerých medzinárodných projektov.
Pod jej vedením má škola silné ekologické a inkluzívne zameranie ocenené prívlastkom Angažovaná škola.
Aktívne participovala na vytvorení materskej školy v budove SOŠ pedagogickej, kde môžu žiačky školy praxovať.
Ing. Beáta Šoošová
Pôsobí na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici Bratislave od roku 1998.
Jej aprobáciou sú odborné ekonomické predmety.
Je vynikajúci pedagóg, odborne zdatná, prísna, spravodlivá a empatická.
Neustále sa vzdeláva, študuje legislatívne zmeny a posúva úroveň svojich odborných vedomostí stále dopredu.
Využíva moderné vyučovacie metódy, pripravuje pre žiakov učebné pomôcky, ktorými aktivizuje a podporuje ich záujem o predmet, motivuje ich, rozvíja ich kritické myslenie. Pripravuje ich na rôzne súťaže, kde dosahujú výborné výsledky, učí ich verejne prezentovať vedomosti a skúsenosti a pripravuje ich na praktický život.
Ing. Brigita Šuhajdová
Na strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici v Bratislave pôsobí od roku 1991.
Jej aprobáciou sú odborné predmety.
Profesionálne pristupuje k plneniu pracovných povinností, efektívne uplatňuje moderné pedagogické metódy a individuálny prístup k žiakom, je výchovnou poradkyňou, zabezpečuje poradenstvo a výchovu k manželstvu, venuje sa integrovaným žiakom a spolupracuje so sociálnymi kurátormi.
Zapája žiakov do súťaže stredoškolskej odbornej činnosti, kde dosahujú výborné výsledky.
Je mimoriadne obľúbená u kolegov aj medzi žiakmi, je empatická, ústretová a svedomitá.
Pani Šuhajdová v tomto roku dosahuje významné životné jubileum 60 rokov.
Mgr. Martina Tarabčáková
Od roku 2006 pôsobí na Strednej odbornej škole informačných technológií na Hliníckej ulici v Bratislave.
Jej aprobáciou je slovenský jazyk a literatúra a ruský jazyk a literatúra.
Je svedomitá, zodpovedná, obetavá, aktívna, tvorivá, s pozitívnym prístupom k žiakom.
Je vedúcou predmetovej komisie spoločensko- vedných predmetov, organizuje súťaže v prednese poézie, prednášky o drogovej prevencii, divadelné predstavenia a návštevy kultúrnych podujatí.
Rozvíja čitateľské zručnosti žiakov, snaží sa ich zapojiť do tvorivého čítania, aby nestratili záujem o literatúru a pestovali lásku a úctu k materinskému jazyku.
PaedDr. Zuzana Vaňková
Devätnásť rokov pôsobí na Gymnáziu Karola Štúra v Modre.
Jej aprobáciou je matematika a geografia. Je triednou učiteľkou, koordinátorkou environmentálnej výchovy, výchovnou poradkyňou. Organizuje pre žiakov geografickú exkurziu do zahraničia, vďaka ktorej môžu žiaci spoznávať krajiny Európy. Pod jej vedením sa žiaci umiestňujú na popredných miestach v súťažiach z geografie.
K práci pristupuje zodpovedne, rozširuje si svoje odborné vedomosti a poznatky, využíva nové metódy a formy práce.
Je koordinátorkou programu DofE a je zapojená do programu Diamantovej ceny DofE.
Vďaka jej skromnosti, nestrannosti, spravodlivosti a ochote pomôcť, je obľúbená medzi žiakmi aj kolegami.