Župa plánuje vybudovať zdravotnícky kampus, má vzniknúť pri Nemocnici Bory

1136

Najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia má vzniknúť pri Nemocnici Bory v Bratislave.

Štrukturálne problémy, nárast počtu obyvateľov kraja o takmer 120.000 za posledných 10 rokov, či nepriaznivý demografický vývoj a starnutie obyvateľstva. To sú vážne faktory, ktoré  zvyšujú nároky na zdravotnú starostlivosť. Rovnako spôsobujú enormné tlaky na základnú infraštruktúru, ktorá sa nestíha prispôsobovať.

Výsledkom toho je nedostatok lekárov a celkovo zdravotníckeho personálu, ale aj nevyhovujúci stavebno-technický stav nemocníc a ambulancií primárnej starostlivosti či zastaralé vybavenie a odchod mladých lekárov do zahraničia. V Bratislavskom kraji je však dlhodobo najnižší aj počet absolventov stredných zdravotníckych škôl v rámci celého Slovenska. Preto nevyhnutným krokom ako riešiť uvedené problémy, je optimalizácia a racionalizácia siete stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a koncept SMART škôl. Jednu takúto smart školu chce kraj vybudovať na Boroch v spolupráci s Penta Hospitals International, a.s. a Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Zámer vybudovania kampusu schválilo Zastupiteľstvo BSK v piatok 31. marca 2023.

„Zdravotnícky kampus pri Nemocnici Bory bude najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia. Takúto kvalitu môžeme dosiahnuť len vybudovaním úplne novej infraštruktúry pre stredné zdravotnícke školy. Určite to nedosiahneme menšími ani čiastkovými investíciami v rámci existujúcich stredných zdravotníckych škôl na Strečnianskej a Záhradníckej ulici,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. 

Cieľom optimalizácie je koncentrácia kvalitného ľudského kapitálu, materiálno-technického vybavenia a know-how pre vytváranie centier excelentnosti a centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) a zvyšovanie kvality samotného vzdelávania. Ide však aj o zhodnotenie nehnuteľného majetku župy v rámci existujúcej infraštruktúry škôl a školských zariadení, ktorý je z veľkej časti energeticky náročný a dlhodobo finančne neudržateľný. Kvalitu, ktorú chce BSK do školstva priniesť, definuje Koncept SMART škôl. Tento koncept predstavuje školy 21. storočia, ktorých súčasťou by mal byť aj kampus – integrované špecializované vzdelávacie centrum. 

„Takýto kampus bude mať komplexnú infraštruktúru postavenú na princípoch zelených a energeticky efektívnych opatrení, digitalizácie a inkluzívneho vzdelávania. Mimo vzdelávacieho procesu škola bude slúžiť komunite na športové, kultúrne alebo spoločenské účely. Stredná škola, predovšetkým odborného zamerania, má mať regionálny až nadregionálny charakter. Obzvlášť v Bratislavskom kraji, ktorý je svojou rozlohou najmenším v SR, môže byť v rámci procesu optimalizácie školskej siete budovaním kampusov alebo vytváraním centier excelentnosti, veľkou výhodou,“ doplnila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová

Zdravotnícky kampus Bory bude založený na výhodnej strategickej polohe v rozvojovej lokalite mesta, v priamom prepojení na nemocnicu novej generácie Bory, diaľnic D1 a D2 a s dopravnou dostupnosťou z hraničných obcí okresov BSK v rozmedzí 30-50 minút autom. Navyše, s ohľadom na predpokladaný rok potenciálneho spustenia prevádzky kampusu (po roku 2027), sú v lokalite Bory plánované ďalšie významné dopravné projekty, či už zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy alebo štátu, ako sú napríklad električková trať alebo prestupných terminál.

Zdravotnícky kampus prinesie inovatívny a absolútne nový pohľad na systém a fungovanie vzdelávaniav stredných odborných školách. To všetko v úzkom prepojení na vysokoškolské vzdelávanie. Inovatívny prístupsa uplatňuje v rámci vnútorného dispozičného usporiadania školských budov. Upúšťa sa od rozdeľovania učební na kmeňové a odborné. Namiesto toho sa postavia multifunkčné priestorys kvalitným vybavením. V rámci budovania špecializovaných odborných učební a laboratórií sa uvažuje o ich umiestnení v simulačnom centres materiálno-technickým vybavením spĺňajúcim kvalitatívne štandardy pre výučbu simulačnými metódami. V rámci budovania zázemia pre pedagógov bude vytvorený spoločný a otvorený „lounge“. Upustí sa od budovania samostatných kabinetov pre každého učiteľa. Takéto multifunkčné dispozičné usporiadanie je inšpirované zahraničím a vytvára prostredie pre aplikáciu moderných prístupovk vzdelávaniu zodpovedajúce 21. storočiu a vie flexibilnejšie reagovať na zmeny spojené s prípadnými reformami.

Obsahový koncept

Obsahovo koncept Zdravotníckeho kampusu Bory vychádza zo súčasných stredných zdravotníckych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej a Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej v Bratislave. Zameranie a skladba študijných a učebných odborov týchto škôl je v súčasnosti odlišná. SZŠ Záhradnícka je zameraná na tzv. technické odbory v zdravotníctve. SZŠ Strečnianskazase na výchovu zdravotníckeho personálu na priamy výkon v zdravotníckych zariadeniach, tzv. klinické odbory.

Ambíciou BSK je vybudovať najmodernejšiu a najkvalitnejšiu vzdelávaciu inštitúciu v rámci výchovy zdravotníckeho personálu a centrum celoživotného vzdelávaniapre všetky akreditované zdravotnícke odbory v sústave študijných a učebných odborov na úrovni stredoškolského vzdelávania, okrem odborov asistent výživy, masér a diplomovaný fyzioterapeut, ktoré budú súčasťou Kampusu zdravia a športu v Petržalke. Obidva stredoškolské kampusy sa budú obsahovo aj špecializáciou líšiť. Svojou infraštruktúrou a materiálno-technickým vybavením však budú vytvárať priestor na vzájomnú spoluprácu, synergické prepájanie aktivít a komplexný rozvoj zdravotníctva.

Kampus by mal vytvoriť zázemia pre klinické odbory (Praktická sestra, Zdravotnícky záchranár, Diplomovaná všeobecná sestra, Sanitár) či technické odbory(Zdravotnícky laborant, Farmaceutický laborant, Očný optik, Ortopedický technik, Zubný asistent, Zubný technik).

Kapacita zdravotníckeho kampusu by mala byť na úrovni 1200-1600 žiakov, pričom počty žiakov v jednotlivých odboroch budú reflektovať odhadovanú potrebu trhu práce a trend demografického vývoja. Nosným študijným odborombude odbor praktická sestra, ktorý je najnedostatkovejším. V rámci kampusu sa tiež ráta s vytvorením nového študijného odboru, ktorého cieľom je pripravovať budúcich študentov medicíny na vysokých školách. Išlo by o prepojenie všeobecného vzdelávania na gymnáziách a odborného vzdelávania na stredných odborných školách, kedy v prípade zdravotníckeho kampusu by absolventi takéhoto odboru získali v predmetoch biológia, chémia a fyzika vzdelanie na úrovni absolventa gymnázia. Zároveň by absolvovali odborné predmety zdravotníckych škôl a nadobudli tak základné zručnosti nevyhnutné pre výkon zdravotníckeho povolania. Vytvorenie takéhoto odboru je z dlhodobého hľadiska jedným z čiastočných riešení problému s nedostatkom lekárov, ktoré je BSK s ohľadom na svoje kompetencie schopný urobiť.

Praktické vyučovanie

“Kampus v absolútne blízkej dostupnosti novej nemocnice Bory je príležitosťou pre zabezpečenie najvyššej kvality praktického vyučovania. Avšak ani tá ho nedokáže odborne ani kapacitne zabezpečiť pre všetkých žiakov vo všetkých odboroch, dokonca ani pre nosný odbor praktická sestra. Nemocnicu Bory treba vnímať vo vzťahu k stredoškolskému vzdelávaniu najmä ako nového poskytovateľa praktického vyučovania s novými technológiami či postupmi. Avšak ako jediná nemocnica takéhoto štandardu na Slovensku nemôže byť jediným poskytovateľom praktického vyučovania. Pre komplexnú prípravu zdravotníckych pracovníkov uplatniteľných v akomkoľvek zdravotníckom zariadení v SR je nevyhnutné zabezpečenie praktického vyučovania aj na iných pracoviskách, teda v rámci štátnych a iných súkromných zariadení, najmä na území mesta Bratislava,” vysvetľuje Barbora Lukáčová.

Simulačné centrum

Simulačné centrum prinesie úplne nové štandardy, technológie a postupy v rámci odbornej prípravy zdravotníkov. Ide o akúsi cvičnú nemocnicu, ktorá zreálňuje podmienky a vybavenie skutočnej nemocnice, kde sa žiaci, študenti a zdravotnícki pracovníci stretnú s kompletnou ponukou metód simulačnej medicíny ako napríklad virtuálni pacienti. Ide o PC program, ktorý simuluje scenáre z reálnej klinickej praxe. Žiaci zisťujú anamnézu, vykonávajú fyzikálne vyšetrenia a robia diagnostiku. Rovnako budú mať k dispozícii trenažéry nácviku manuálnych zručností, či pokročilé pacientske simulátory, ktoré dokážu s vysokou vierohodnosťou simulovať rôzne fyziologické a patologické procesy v ľudskom organizme. Takéto centrum umožní aj nácvik tzv. soft. skills, ako sú komunikácia s pacientom, kolegami, tímovú spoluprácu, či samotný proces v rámci diagnostiky aj liečby. Počas výučby žiak nadobudne zručnosti, ktoré mu umožnia realizovať koncept komplexného manažmentu zdravotného stavu pacienta s rôznymi ochoreniami.

„Projekty stredoškolských kampusov sú jednou z priorít BSK, vďaka ktorým sa podarilo priniesť do územia kraja významné externé finančné zdroje v rámci programového obdobia 2021-2027 a Programu Slovensko aj pre priority v rámci iných oblastí. Ambíciou BSK je uchádzať sa o finančné zdroje práve z Programu Slovensko 2021-2027,“ dodal predseda BSK Juraj Droba.