Župa posilňuje vplyv v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava

1750

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v sérií systémových opatrení v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB, a. s.). Tá je správcom cestných komunikácií II. a III. triedy. Po sprísnení kontrol vykonaných prác spustila župa kroky vedúce k posilneniu svojho vplyvu vo firme. Kraj prejavil záujem odkúpiť podiel od súkromného akcionára, čím by ovládol 100% akcií. O situácii v RCB rokovali v piatok 29. novembra mimoriadne poslanci zastupiteľstva BSK.

Už krátko po nástupe nového vedenia, začiatkom roka 2018, rozhodla bratislavská župa o zvýšení efektivity a transparentnosti nakladania s verejnými financiami v akciovej spoločnosti RCB. Bratislavská župa kraj sprísnila kontrolu vykonaných prác a na rozdiel od minulosti požaduje, aby k faktúram boli predkladané denné záznamy o výkone vrátane fotodokumentácie. Pohyb vozidiel, ktoré robia údržbu ciest či obnovu dopravného značenia, je najnovšie monitorovaný GPS modulmi.

Ako vyplynulo z piatkového mimoriadneho Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, situáciu v spoločnosti RCB, a. s. komplikujú zložité majetkové a zmluvné vzťahy z minulosti. Župa v súčasnosti vlastní len 68% akcií, kvôli čomu má obmedzený vplyv na chod firmy. Po tom, ako minoritný akcionár zamietol zmenu stanov, sa javí ako reálny scenár odkúpenie menšinového podielu, čím by župa ovládla celých 100% akcií. Výhodnosť alebo nevýhodnosť kúpy má posúdiť externý audit. V tomto kontexte vedenie župy navrhlo predĺženie nájomnej zmluvy na prechodné obdobie do 30. júna 2020.

Poslanci Zastupiteľstva samosprávneho kraja na svojom rokovaní schválili návrh dodatku zmluvy o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcii ciest II. a III. triedy. Zmeny v zmluve zvyšujú dohľad a možnosť kontroly nad jednotlivými úkonmi zo strany Bratislavského samosprávneho kraja voči RCB. Úrad BSK si zároveň berie pod drobnohľad úkony, ktoré sú akciovou spoločnosťou RCB realizované v rámci mesačného paušálu. Podrobný súpis týchto úkonov spolu s dokladmi o ich vykonaní bude mať úrad k dispozícii po novom ako povinnú prílohu každej faktúry. Úrad bude naviac môcť kontrolovať aj spôsob a postup zadávania zákaziek zo strany RCB, a. s.  v kontexte zákona o verejnom obstarávaní.

Ďalšie významné opatrenie je reprezentované dodatkom k nájomnej zmluve, ktorým sa odstraňuje právo RCB, a. s.  dávať majetok župy do podnájmu bez súhlasu BSK. Zároveň je zabezpečené previazanie trvania nájomnej zmluvy a zmluvy o správe.

Kvalitná a bezpečná doprava je jednou z priorít kraja, preto Úrad BSK pripravuje aj revízie platných zmlúv s cieľom zabezpečiť efektívnejšie nakladanie s verejnými financiami. Každé jedno ušetrené euro totiž znamená kvalitnejšiu údržbu regionálnych ciest, ktorú v konečnom dôsledku pocítia všetci šoféri.