Župy vyzývajú vládu na ich zapojenie do plánu obnovy Slovenska

1118

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba vyzýva vládu SR, by zapojila regióny do príprav plánu obnovy Slovenska, cez ktorý budú financované kľúčové reformy na prekonanie následkov krízy po pandémii COVID-19 z európskych peňazí.

„Vláda SR pripravuje reformy, ktoré budú mať kľúčový význam pre kvalitu života všetkých obyvateľov Slovenska. Regióny však zatiaľ do prípravy reforiem zapojené neboli, no neskôr ich budeme musieť zavádzať do praxe. Tieto reformy môžu byť úspešné iba ak navrhnú perspektívne investície pre dlhodobý rozvoj s územným priemetom a súčasne na nich bude široký konsenzus. V opačnom prípade Slovensko premárni príležitosť využiť financie na obnovu zmysluplne,  vyhlásil Juraj Droba. Podľa predsedu BSK je dôležité zapojiť regióny komplexne do vytvárania reforiem aj nového nastavenia čerpania eurofondov po roku 2020, aby sa zabezpečila doplnkovosť medzi zdrojmi z kohéznej politiky a nástroja na obnovu.

Bratislavský župan preto inicioval spoločný list žúp na vládu SR v ktorom predsedníčka a predsedovia krajov žiadajú, aby vláda reformné plány pripravovala v úzkej spolupráci s regiónmi. „Ponúkame vláde SR územnú expertízu pri príprave praktických riešení najurgentnejších výziev Slovenska. Žiadame vládu, aby do boli reformných tímov prizvaní aj regionálni zástupcovia,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Európsky plán obnovy koncentruje zdroje vo výške 750 mld. EUR nad rámec štandardného dlhodobého rozpočtu EÚ. Najväčší podiel financií je sústredený v Nástroji na obnovu a odolnosť, z ktorého budú pre Slovenskú republiku k dispozícii zdroje až do výšky 6 mld. EUR v grantoch. Podmienkou získania financií je predloženie plánu reforiem Európskej komisii a plnenie čiastkových cieľov, na ktorých sa SR s Európskou komisiou dohodne. V pláne obnovy členský štát navrhne reformy, ktoré budú uskutočnené s cieľom dosiahnuť zotavenie krajiny po pandémii COVID-19. 

Predseda BSK Juraj Droba preto opakovane urguje Európsku komisiu, aby členské štáty motivovala k vytvoreniu reformných plánov v súlade s princípom partnerstva. Zdôraznil, že regióny majú najlepšiu znalosť svojho územia a preto vedia pomôcť navrhnúť reformy podľa reálnych potrieb.

„Väčšina opatrení na obnovu po pandémii je navrhnutá pre členské štáty, zatiaľ čo mnohé kompetencie, napríklad v oblasti starostlivosti o seniorov, sú v našich rukách. V tomto momente je najdôležitejšie pragmaticky zhodnotiť, čo sa dá stihnúť v rámci reformného procesu obnovy a aké projekty sa budú financovať cez eurofondy. Súčasne sa musíme dohodnúť na jednoduchých a flexibilných pravidlách, ktoré zabezpečia rýchly prístup k finančným prostriedkom pre všetky slovenské regióny tak, aby sme ich vedeli efektívne vyčerpať. Každý región bol zasiahnutý pandémiou a preto musíme spoločne s vládou hľadať adekvátne riešenia ako sa z krízy čo najskôr spamätať. Teraz sme v bode, ktorý bude mať vplyv na naše budúce generácie,“ uzavrel predseda BSK Juraj Droba.

Dokumenty: Plán obnovy