Ako ochrániť lesy pred požiarom?

854
Ako ochrániť lesy pred požiarom?
Ako ochrániť lesy pred požiarom?

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kultúry a tradícií. Sprevádzajú človeka od minulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľný zdroj energie a zároveň chránia pôdu a vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.  Aj keď lesy často spájame najmä s ťažbou dreva, cennejšie ako táto obnoviteľná surovina sú ekologické a spoločenské funkcie lesa. Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie. Bez lesa a jeho produktov by človek pravdepodobne nebol schopný dosiahnuť úroveň svojho vývoja a poznania, ako ju poznáme dnes.

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna spojená s odstraňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, strihaním stromčekov a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady.  Ten však v tomto období veľmi ľahko dokáže prerásť v požiar a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha ale zlý pán!“ Holé konáre stromov len veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar. Preto sa spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vypaľovanie porastov je za každých okolností zakázané a sankcionované! Na jednej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. Tie vznikajú najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť veľkou rýchlosťou . Vietor postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množstva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani iné suché porasty. Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde to nie je dovolené. Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa.  Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania. 

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.
Les je jedným z najcennejších bohatstiev

Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo –  obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Je iba na nás, aby sme blahodarný zelený koberec lesa, ktorý je pre mnohých z nás inšpiráciou, miestom oddychu a poznávania udržali aj pre budúce generácie. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je hlavným nástrojom požiarnej prevencie. Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti na tomto úseku a tým i nežiaducich ekonomických strát.

Zdroj: OR HaZZ v Pezinku, Oddelenie požiarnej prevencie