Bratislava spúšťa digitalizáciu zberných nádob a efektívnejší zvoz odpadu

968

Mesto Bratislava s mestskou spoločnosťou OLO začne v máji digitalizovať odpadové nádoby.

Na nádoby sa umiestnia RFID štítky a následná pasportizácia sprehľadní štruktúru vlastníkov a pripraví nádoby pre zbieranie ďalších kritických dát potrebných pre efektívnejšie nastavenie systému zberu odpadu. Digitalizácia nádob bude doplnená testovaním automatického zaznamenávania výsypu nádob a monitorovaním naplnenia vybraných kontajnerov pre ich efektívnejší zvoz, ktorý predpokladá úspory v najazdených kilometroch aj vyprodukovaných emisiách, ako aj možnosť včas zasiahnuť v prípade preplnených nádob. Pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy to znamená čistejšie verejné priestranstvá a zefektívnenie zvozovej služby.

Projekt zahŕňa inventarizáciu a pasportizáciu zberných nádob či testovanie nástroja, ktorý vyhodnocuje kvalitu triedenia. Mesto tak bude mať možnosť otestovať v  prevádzke technologické nástroje, ktoré umožnia zefektívniť správu odpadu a zlepšiť kvalitu tejto služby pre občanov.

Skúšobné sledovanie dát bude prebiehať v niekoľkých etapách do apríla 2022.Realizácia projektu je výsledkom spolupráce s bratislavskou technologickou spoločnosťou Sensoneo, ktorá v lete 2020 získala prestížny grant od Európskej rady pre inovácie pre plošné nasadenie svojho riešenia na demonštráciu jeho environmentálnych a ekonomických benefitov.

Spoločnosť Sensoneo počas posledného aprílového týždňa nainštalovala svoje monitorovacie senzory do desiatich smetných košov umiestnených na najfrekventovanejších miestach centra mesta – v okolí Starej tržnice, Hurbanovho námestia, Klobučníckej ulice, Primaciálneho námestia, Šancovej ulice a pri Hlavnej stanici. Aktualizovanú informáciu o zaplnení jednotlivých košov budú nainštalované senzory zasielať každé dve hodiny. Pracovníkom mesta budú dáta prístupné prostredníctvom mobilnej aplikácie a znamená to, že budú vedieť zasiahnuť hneď, ako to bude potrebné a vzniknutý neporiadok pri monitorovaných smetných košoch promptne odstránia.

Mesto vďaka dátam z jednotlivých zavedených technológií získa príležitosť vyskúšať a overiť v praxi najpokrokovejšie digitálne nástroje. Elektronická evidencia odpadov a odpadových nádob je v súlade s dokumentom Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021-2026: „Cieľom mesta je mať exaktné dáta o množstvách odpadov, ktoré obyvatelia vyprodukujú. Tieto dáta sa následne premietnu do štatistík na úrovni obyvateľov/poplatníkov. Každá zberná nádoba v meste bude označená (QR kód, RFID štítok) a pomocou zberovej techniky bude zazanemnaný jej výsyp,” hovorí Ivana Maleš, spoluatorka tohto mestského dokumentu.

Jedným z prvých krokov v rámci projektu je tzv. „inventarizácia a pasportizácia“ všetkých zberných nádob v správe spoločnosti OLO, čo predstavuje 85 tisíc nádob. V polovici mája sa spustí prvá vlna ich označovania unikátnymi RFID štítkami, čím zabezpečíme ich trvácnu identifikáciu, pričom následná technológia bude automaticky zaznamenávať všetky aktivity realizované v priebehu zvozu.

Ako prvé sa budú pasportizovať nádoby v skladových priestoroch, aby sa zabezpečilo, že všetky nové nádoby, ktoré pôjdu do obehu, už budú označené. Následne sa pristúpi k označovaniu nádob v mestských častiach Rusovce, Čunovo a Jarovce. V ďalšej vlne pribudnú nádoby v individuálnej bytovej zástavbe (rodinné domy), následne nádoby umiestnené v bytovej zástavbe a ako posledné nádoby v mestskej časti Staré mesto, ktorá je špecifická s ohľadom na zástavbu, hustotu aj prístup k nádobám.

O etapách pasportizácie bude OLO priebežne informovať dotknuté mestské časti a ich obyvateľov.Súbežne s pasportizáciou bude prebiehať inštalácia senzorov do všetkých zberných nádob na sklo a polopodzemných kontajnerov pod správou spoločnosti OLO, čo predstavuje spolu 1753 senzorov. Práve tento typ zberných nádob a táto komodita predstavuje najvyšší potenciál pre úspory v zvoze – ako v palive a kilometroch, tak aj v čase a emisiách.

Okrem sledovania priebežnej zaplnenosti a presnej evidencie produkcie odpadu v týchto kontajneroch, budú údaje zo senzorov použité na optimalizáciu zvozu prostredníctvom automaticky vytvorených trás, ktoré budú zohľadňovať čo najkratšiu trasu a maximálne vyťaženie kapacity vozidla pri návrate do depa.

Ďalšou súčasťou projektu bude inštalácia sledovacieho zariadenia na všetky zvozové vozidlá, teda celkovo 92 áut. Toto zariadenie automaticky zaznamenáva všetky úkony realizované v priebehu zvozu odpadu, identifikuje nádoby či vrecia oprávnené na zvoz a automaticky eviduje ich výsyp.

Všetky údaje zozbierané počas prevádzky vozidiel sú následne prenášané do centrálneho riadiaceho systému, ktorý slúži na ich vyhodnotenie a pre vytvorenie optimálneho plánu zvozu.

Po úspešnom ukončení pasportizácie dôjde k vyhodnocovaniu zozbieraných údajov, k návrhu nových efektívnejších procesov a voľbe technológií, ktoré umožnia mestskej spoločnosti OLO vytvoriť taký systém nakladania s odpadmi, ktorý obyvateľom prinesie kvalitnejšiu službu a čistejšie prostredie.

Zdroj: OLO