Bratislavská župa finalizuje stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

2519

Rastúca urbanizácia, zvyšujúci sa vek obyvateľov, zhoršujúca sa dopravná situácia, či nedostatok v miest v školách, škôlkach i zariadeniach sociálnych služieb, alebo nedostatok lekárov. Aj na tieto témy reaguje pripravovaná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja. Župa má za sebou rokovania s kľúčovými aktérmi v území a do konca roka predstaví dokument verejnosti.

„Zvyšovanie kapacity koľajovej dopravy, budovanie cestných obchvatov, opatrenia na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete,  odstraňovanie environmentálnych záťaží,  rozširovanie kapacít materských a základných škôl či kvalitná a dostupná zdravotná a sociálna starostlivosť. To sú priority územia, do ktorých kraj plánuje v novom programovom období investovať nemalé finančné prostriedky. Tieto priority sú založené na dátach, ktoré vzišli zo vzájomnej komunikácie s aktérmi v kraji,“ objasnil bratislavský župan Juraj Droba.

Podľa Drobu Bratislavská župa využila uplynulé mesiace na identifikáciu kľúčových výziev a prípravu stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. „Vďaka otvorenému prístupu a diskusiám s partnermi bude nový dokument kľúčovým pre smerovanie budúceho rozvoja kraja. Taktiež ho možno označiť za pomyselný kompas pre čerpanie verejných prostriedkov a európskych financií na nasledujúcich 10 rokov,“ doplnil predseda BSK.

Prípravu nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2021 až 2027 (s výhľadom do roku 2030), má v kompetencii Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja. Jeho odborníci sa v predchádzajúcich mesiacov stretli so zástupcami všetkých obcí, miest a mestských častí v kraji, a to  priamo v teréne. Výsledkom bola diskusia a výmena informácií medzi jednotlivými obcami v kraji, ktoré potrebujú v mnohých otázkach hľadať vzájomnú pomoc a spoločné riešenia.

„Okrem kľúčových oblastí rozvoja, akými sú dostupnosť dopravy a bývania, ochrana krajiny a adaptácia na zmenu klímy, ale aj kvalita služieb poskytovaných vo verejnom záujme, musí župa riešiť aj celkový pohľad na hospodársky a sociálny rozvoj. Preto je kľúčová pripravenosť efektívne nastaviť opatrenia a realizovať plánované aktivity v oblasti školstva, výskumu a inovácií, dopravy, zdravotníctva, životného prostredia, energetiky, sociálnej oblasti, do ktorých budú smerovať aj európske financie,“ spresnila Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Bratislavská župa kládla rovnaký dôraz na vzájomnú komunikáciu s partnermi v oblasti školstva, výskumu a inovácií (v zastúpení verejných, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a zástupcov zamestnávateľov), dopravy, cestovného ruchu a kultúry, zdravotníctva, sociálnej oblasti či životného prostredia s pozitívnou spätnou väzbou od viac ako 300 oslovených partnerov v území. Aktuálne prebiehajú stretnutia s jednotlivými ministerstvami a ich analytickými inštitútmi, ktorých cieľom je prediskutovanie možností riešenia doposiaľ zistených systémových problémov. Do úvahy treba brať aj dopady pandémie COVID-19, ktorá významne ovplyvňuje hospodárstvo, ako aj celú spoločnosť.

Dokument obsahuje osem hlavných priorít rozvoja kraja:

  1. Udržateľná mobilita a kvalitná dopravná infraštruktúra
  2. Kvalitné a udržateľné životné prostredie
  3. Školstvo, veda, výskum, inovácie a šport
  4. Cestovný ruch, kultúra a kreatívny priemysel
  5. Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť
  6. Sociálna inklúzia a dostupná sociálna starostlivosť
  7. Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov
  8. Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu

Viac o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa dočítate TU.