Bratislavská župa pokračuje v upratovaní spoločnosti Regionálne cesty Bratislavy. Pristupuje k urovnaniu záväzkov z minulosti

1464

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) po tom, ako získal manažérsku a vlastnícku kontrolu v spoločnosti Regionálne cesty Bratislavy (RCB), pokračuje v sérii systémových krokov, ktoré majú zefektívniť a stransparentniť starostlivosť o cesty II. a III. triedy v kraji. Návrhom na urovnanie záväzkov medzi BSK a RCB sa bude zaoberať piatkové župné zastupiteľstvo.

Súčasné vedenie BSK zdedilo zložitý majetkový a právny problém týkajúci sa spoločnosti RCB a je prvé, komu sa podarilo dostať celú firmu pod kompletnú manažérsku i vlastnícku kontrolu. Dnes sa posúvame ďalej. Chceme urovnať vzájomné nároky medzi RCB a BSK, ale samozrejme iba tie, ktoré sú riadne zdokladované. vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Návrh na urovnanie pozostáva z troch častí, pričom vychádza z internej analýzy, ktorý vykonala župa v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava po získaní výlučnej manažérskej a majetkovej kontroly.

V prvej časti župa navrhuje svojej dcérskej spoločnosti zaplatiť bezmála 2,5 milióna eur na pokrytie nárokov z titulu nájomnej zmluvy a zmluvy o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcii ciest II. a III. triedy. Obe zmluvy boli uzavreté v roku 2009. Ide o financie, na ktoré mala dcérska spoločnosť nárok, avšak si ich v minulosti buď neuplatnila alebo ich župa odmietla uhradiť, napriek tomu, že si ich objednala.

V druhej časti materiálu, o ktorom budú rokovať poslanci BSK, je odpustenie dlhu vo výške 141 tisíc eur na nájomnom za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020.

Treťou časťou vzájomného urovnania je prevod stavby „Areál pre kolesové športy BIKE PARK“ v Modre. Za celkovú sumu necelých 78 tisíc eur ju má získať BSK do svojho výlučného vlastníctva.

O zvýšenie efektivity a transparentnosti nakladania s verejnými financiami v akciovej spoločnosti RCB sa vedenie samosprávneho kraja usiluje už od svojho nástupu pred necelými tromi rokmi. Župa v tomto roku zabezpečila vypracovanie analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva. V rámci tejto analýzy boli posúdené všetky legislatívne prípustné varianty zabezpečovania správy a údržby ciest II. a III.  triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja. Na realizáciu varianty, ktorá bola vyhodnotená v analýze ako najvhodnejšia, bolo nutné okrem získania manažérskej kontroly pristúpiť aj k prevzatiu výlučnej majetkovej kontroly, a to formou odkúpenia celého 32-percentného podielu od minoritného akcionára za symbolických 0,1 eura.

Urovnanie záväzkov medzi BSK a RCB patrí medzi kľúčové kroky, ktoré je nutné vykonať bez ohľadu na to, či spoločnosť bude vo svojej činnosti pokračovať alebo nie.Chceme vybudovať cestársku spoločnosť na úrovni 21. storočia a mať prehľad o každej jednej transakcii. Zároveň chceme, aby to fungovalo v spolupráci s poslaneckým zborom. Cesta sem nebola jednoduchá ani krátka a naši kolegovia tomu venovali tisícky hodín času. Naším spoločným cieľom je kvalitná a bezpečná doprava, ako aj efektívnejšia a transparentnejšia starostlivosť o regionálne cestné komunikácie, čo v konečnom dôsledku pocítia všetci občania,“ uzavrel Juraj Droba.

Viac informácií nájdete TU.