Bratislavská župa predstavila programové vyhlásenie na toto volebné obdobie

962
Bratislavská župa predstavila programové vyhlásenie na toto volebné obdobie
Bratislavská župa predstavila programové vyhlásenie na toto volebné obdobie

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, štyria podpredsedovia a 49 poslancov zastupiteľstva BSK sa dohodli na spoločnom programovom vyhlásení na volebné obdobie 2022-2026. Týkajú sa udržateľnej mobility, životného prostredia, vzdelávania, športu, inovácií, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kultúry a cestovného ruchu, ako aj financovania a komplexného rozvoja regiónu.

Programové vyhlásenie pomenúva najpálčivejšie problémy, ktoré sa bytostne dotýkajú Bratislavského kraja. Ten za uplynulých 30 rokov v súvislosti s hospodárskym rastom zaznamenal  enormné zvýšenie počtu obyvateľov kraja, spôsobené predovšetkým vysokou mierou prisťahovaných z ostatných regiónov Slovenska. Takýto vývoj je z dlhodobého pohľadu neudržateľný, keďže prináša mnohé problémy súvisiace so zvyšujúcim sa tlakom na existujúcu verejnú infraštruktúru, ako aj životné prostredie. Už dnes bojuje Bratislavský kraj s kolabujúcou dopravou vo viacerých kritických smeroch, s enormnou záťažou hlukom a emisiami v mestách a obciach s najintenzívnejšou dopravou, s nedobudovanou kanalizáciou v lokalitách so zdrojmi pitnej vody ako aj s problémami v súvislosti s odpadmi. Výnimkou nie sú ani nedostatočné kapacity materských a základných škôl, nedostupnosť základnej zdravotnej služby, či nedostatočné kapacity zariadení sociálnych služieb. V neposlednom rade, župa sa borí s problémami súvisiacimi s negatívnymi dôsledkami zmeny klímy, ako sú povodne, vlny horúčav, prívalové dažde a suchá.

Príprave programového vyhlásenia predchádzal zber dát a analýza priamo v území. „Do tohto procesu sme zapojili všetkých kľúčových aktérov – primátorov, starostov, poslancov BSK, ako aj relevantné inštitúcie a organizácie. Vďaka tomu dokážeme vnímať a definovať problémy v obciach, mestách a mestských častiach,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Programové vyhlásenie prináša riešenia. „Zhodli sme sa na 83 konkrétnych projektoch a opatreniach, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov Bratislavského kraja. Týkajú sa udržateľnej mobility, životného prostredia, vzdelávania, športu, inovácií, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kultúry a cestovného ruchu, ako aj financovania a komplexného rozvoja regiónu. Programové vyhlásenie tiež deklaruje ochotu spolupracovať a verím, že vďaka tomu sa vízie pretavia na konkrétne výsledky. Publikovaním programových cieľov získava verejnosť nielen plán našej práce, ale aj prehľadný nástroj kontroly pri jeho odpočte“ spresnil predseda BSK Juraj Droba.

V oblasti udržateľnej mobility je úplnou prioritou zvýšenie podielu verejnej dopravy na celkovom objeme prepravy osôb. Samosprávny kraj to chce dosiahnuť podporou koľajovej dopravy, zahusťovaním železničných zastávok, výstavbou a modernizáciou električkových radiál, ako aj budovaním prestupných terminálov. Prioritou v oblasti cestnej dopravy bude pokračovanie v príprave a výstavbe obchvatu obcí Malokarpatska.

Za jednu z najvýznamnejších aktuálnych výziev považuje Bratislavský samosprávny kraj zmenu klímy a reakciu na jej dôsledky, predovšetkým na intenzívne zastavaných územiach. V spolupráci s mestami a obcami sa preto chce zamerať na zníženie dôsledkov zmeny klímy formou. BSK plánuje tiež rozširovať a modernizovať kanalizačnú sieť, akcelerovať odstraňovanie environmentálnych záťaží, či zvyšovať energetickú efektívnosť budov.

V oblasti vzdelávania, športu a inovácií sa župa sústredí na budovanie stredoškolských kampusov, modernizáciu centier odborného vzdelávania a prípravy, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia a tiež na zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania.

Samosprávny kraj bude pokračovať v projektoch transformácie a deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, ako aj vo výstavbe špecializovaného zariadenia pre deti a dospelých s diagnózou poruchy autistického spektra. Kraj zavedie opatrenia na zvýšenie atraktivity zriaďovania ambulancií všeobecných a detských lekárov a v neposlednom rade sa bude v spolupráci s partnermi podieľať na vybudovaní zdravotníckeho kampusu Bory.

V oblasti kultúry a cestovného ruchu bude župa pokračovať v kontinuálnom rozvoji a obnove národných kultúrnych pamiatok vo svojom vlastníctve ako sú Divadlo Aréna, synagóga vo Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku, kaštieľ a park v Stupave, kaštieľ a park v Malinove, či areál synagógy v Senci.

Župa má v pláne zabezpečiť komplexný rozvoj tematických ciest a pokračovať v budovaní unikátnej turistickej infraštruktúry na území kraja, ako je napríklad revitalizácia areálu pod Cyklomostom slobody, vybudovanie cyklo-turistického areálu pri cyklomoste Vysomarch, vybudovanie zázemia pre vodákov a turistov vo Vysokej pri Morave a osadenie drobnej turistickej architektúry na najzápadnejšom bode Slovenska, v Záhorskej Vsi.

Popri spomínaných oblastiach sa BSK zameria aj na financovanie a komplexný rozvoj regiónu. Samosprávny kraj chce otvoriť diskusiu s príslušnými ministerstvami vlády SR o existujúcom systéme a kritériách financovania miestnych a regionálnych samospráv.

„Zasadzujeme sa za vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní, ktorý bude odrážať štrukturálne výzvy metropolitného regiónu, ako aj špecifické postavenie a skutočný počet obyvateľov žijúcich a využívajúcich všetky služby na našom území. Budeme tiež presadzovať dokončenie decentralizácie verejnej správy s cieľom ucelenia kompetencií vyšších územných celkov. Zasadíme sa aj za zmenu daňovej politiky s cieľom možnosti vytvorenia vlastnej daňovej politiky,“ uzavrel Juraj Droba.

Kompletné znenie programového vyhlásenia BSK 2022-2026 nájdete tu:

https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2023/03/programove-vyhlasenie-volebne-obdobie-2022-2026-web.pdf