Do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa začlení oblasť zdravotníctva

630

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začlení do Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) oblasť zdravotníctva. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja, ktoré v piatok 22. 9. 2023 schválili krajskí poslanci.

„Nové prerozdelenie schém pomôže väčšej efektívnosti a flexibilnosti pri poskytovaní dotácií,“ vysvetľuje lekár kraja Tomáš Szalay. Súvisia s tým aj nanovo prerozdelené percentuálne podiely medzi jednotlivými schémami.

BRDS by mala v rámci dotačnej schémy tvoriť 75 percent, z toho 12 percent by malo ísť na zdravotníctvo. Zhodne po 21 percent by mali mať zvyšné tri oblasti, a to kultúra, životné prostredie s rozvojom vidieka a turizmom a šport spolu s mládežou. Individuálne dotácie ako druhá časť dotačnej schémy majú byť pokryté 25 percentami.

Podľa kraja zároveň prax ukázala potrebu navýšenia minimálnej a maximálnej výšky dotácie. „Tento krok by mal zabezpečiť efektívnejšie využitie finančných prostriedkov, ktoré by malo viesť k vyššej kvalite projektov,“ odôvodňuje. Navyšuje sa tiež maximálna výška dotácie poskytnutej jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku, a to na 35.000 eur.

V prípade, že nebude vyhlásená výzva v niektorej z dotačnej schémy spadajúcej do BRDS, umožňuje nové VZN možnosť pomerného prerozdelenia alokovaných finančných prostriedkov medzi ostatné dotačné schémy BRDS.

VZN popisuje vyhlasovanie výziev, podmienky poskytnutia dotácie, vrátane neoprávnených výdavkov či mechanizmus posudzovania žiadostí a schvaľovania dotácií. Rovnako tak zúčtovanie poskytnutej dotácie či sankcie a zmluvné pokuty.

Zdroj: TASR