Bratislavský kraj bude mať nového autobusového dopravcu, bude ním ARRIVA

6341
Úplne nové autobusy spoločnosti Arriva budú jazdiť v kraji od polovice novembra

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) úspešne ukončil súťaž na nového autobusového dopravcu, ktorý bude cestujúcim poskytovať služby od 15. novembra 2021. Pre cestujúcich sa zvýši kvalita aj atraktivita verejnej hromadnej dopravy v regióne a to najmä vďaka novým a moderným autobusom. Spoje budú na seba lepšie nadväzovať a zmenou postupne prejde aj vizuál autobusových zastávok či cestovné poriadky. Samosprávny kraj zlepšuje ekonomiku prevádzky a tiež výrazne posilňuje svoje právomoci pri kontrole výkonov.

„Súťaž na nového dopravcu bola bezpochyby najväčšou a najzložitejšou v histórii Bratislavského samosprávneho kraja. Nový dopravca bude musieť po uplynutí prechodného obdobia splniť technické a prevádzkové štandardy, ktoré prinesú zákazníkom vyššiu kvalitu cestovania. Všetky autobusy budú klimatizované, nízkopodlažné a s bezplatným pripojením na internet cez WiFi sieť. Informácie o trase linky budú zobrazované na digitálnych displejoch umiestnených zvonka aj zvnútra vozidla a stanovuje sa aj maximálny vek vozidiel. Pribudne hlásenie pre nevidiacich, modernejší informačný systém poskytujúci vyšší rozsah informácií o trase a prestupoch na linke. Chýbať nebudú ani USB nabíjačky na mobilné telefóny,” vyhlásil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Nové označenia zastávok a prehľadnejší vizuál

Zmenou postupne prejdú aj autobusové zastávky. „Všetky budú označované vizuálne jednotným štýlom.Takéto nové označníky zastávok sú už okrem Karloveskej radiály aj na mnohých ďalších miestach v Bratislave. Nový a prehľadnejší vizuál dostanú aj cestovné poriadky, ktoré budú identické s cestovnými poriadkami MHD v Bratislave,“ uviedol Peter Války, riaditeľ odboru dopravnej integrácie v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID). Táto spoločnosť, ktorá je organizátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), tvorí cestovné poriadky.

Lepšie nadväznosti spojov

Odchody všetkých liniek budú v pravidelných taktoch a na spoločných úsekoch budú spoje liniek vo vzájomnom preklade. Okrem už dnes zavedených nadväzností autobusov na vlaky príde aj k previazaniu niektorých autobusových liniek medzi sebou. Vďaka tomu vzniknú nové spojenia, pri ktorých nebude nutné dlhé čakanie pri prestupoch. Presnosť dopravy a nadväznosti spojov bude počas celého dňa sledovať a vyhodnocovať centrálny dispečing IDS v Bratislavskom kraji ktorý bude môcť okrem iného kedykoľvek vypraviť posilový spoj, pre prípad zvýšeného počtu cestujúcich a ohrozenia ich komfortu alebo aj pozdržať odchod autobusu v prípade, ak by malo prísť k strate nadväznosti.

Ekonomickejšia prevádzka

„Novou zmluvou vznikne aj nový právny vzťah, ktorý posilní právomoci župy, čím dosiahneme oveľa vyššiu možnosť kontroly vynaložených finančných prostriedkov. Našim prioritným záujmom bolo nastaviť zmluvu tak, aby kraj vždy jasne vedel čo platí, a zároveň mohol oveľa jednoduchšie a presnejšie odhadovať budúce výdavky na dopravu. Aj v tomto smere má vďaka zmluve kraj mnoho účinných nástrojov, ktoré vo veľa prípadoch fungujú automaticky, čím sa eliminuje možnosť zbytočných chýb ako aj vznik sporných situácií. Župa sa zároveň snažila nový právny vzťah s dopravcom nastaviť takým spôsobom, aby bol trvalo udržateľný. Práve preto  zmluva rozdeľuje náklady dopravcu na viacero samostatných skupín, ktoré sú osobitne sledované a valorizované v súlade s vývojom cien na trhu ako aj v súlade s prípadnými budúcimi legislatívnymi zmenami, ktoré môžu mať dopad na niektorú z nákladových položiek, vrátane miezd. Pri tvorbe zmluvy BSK dôkladne analyzoval všetky relevantné typy nastavenia vzťahu medzi krajom a dopravcom. Výsledkom je zmluva, ktorá predstavuje akýsi hybrid viacerých typov doteraz samostatne používaných zmlúv, pričom kombinuje ich jednotlivé výhody a eliminuje ich slabé stránkyuviedla Patrícia Mešťan, riaditeľka úradu BSK.

V záujme zabezpečenia ekonomicky výhodnejšieho vzťahu v prospech BSK sa pristúpilo v rámci novej zmluvy k zmene konštrukcie vyplácania nákladov dopravcu. Dopravca už nebude mať preplácané všetky náklady jedna k jednej, čo veľmi sťažovalo proces kontroly ich reálnosti a oprávnenosti. Podľa novej zmluvy bude mať dopravca uhrádzané „fixné“ náklady na 1 km pre daný druh vozidla použitého na konkrétnom spoji. Vybraná časť týchto fixných nákladov sa bude počas zmluvy valorizovať na základe vopred určených indikačných parametrov nastavených zo strany kraja tak, aby tieto náklady čo najreálnejšie odzrkadľovali vývoj cien. Niektoré, v zmluve vopred stanovené náklady dopravcu, však budú vzhľadom na ich charakter uhrádzané dopravcovi priamo. Medzi tieto náklady patria aj náklady na spotrebovanú naftu. Správnosť vyúčtovania však v tomto prípade bude kraj môcť veľmi efektívne sledovať a kontrolovať na základe GPS modulov sledujúcich prejdené trasy vozidiel dopravcu a zároveň aj prostredníctvom modulov sledujúcich skutočnú spotrebu týchto vozidiel. Týmito modulmi bude musieť byť vybavené každé vozidlo používané dopravcom na plnenie zmluvy.

„Kontrakt je nastavený férovo pre obe strany, čo je základom jeho stabilného fungovania poskytujúceho základ pre budovanie kvalitnejšej a atraktívnejšej verejnej dopravy, ktorá bude zároveň ekonomicky výhodnejšia pre kraj,“ upresnila Patrícia Mešťan.

Patrícia Mešťan, riaditeľka úradu BSK

Transparentná súťaž

Verejná súťaž na nového autobusového dopravcu sa realizovala cez elektronický portál EVO, ktorý zabezpečil rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov. Otázky a odpovede videli všetci uchádzači bez ohľadu na to, kto sa pýtal. Verejný obstarávateľ však nevedel, kto otázku kladie. Verejný obstarávateľ až do skončenia lehoty na predkladanie ponúk nevedel, koľko uchádzačov sa prihlásilo, ktorí uchádzači poslali ponuku a ani čo bolo ich obsahom. Predpokladaná hodnota zákazky vrátane potenciálneho využitia všetkých opcií predstavovala 388,7 mil. eur. Spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. ako víťaz súťaže predložila ponuku vo výške 334 039 143,16 EUR, čo je o 54 miliónov menej ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

Odborným garantom v procese verejného obstarávania bola Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID), ktorá zastrešuje organizáciu dopravy v Bratislavskom kraji prostredníctvom integrovaného dopravného systému. „Služby nového dopravcu budú súčasťou IDS v Bratislavskom kraji. Bezodkladne po ukončení súťaže sme spustili všetky procesy potrebné k integrácii nového dopravcu ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o., ktorá od 15. novembra zabezpečí prímestskú dopravu na nasledujúcich 10 rokov. Aj napriek značne obmedzenému času, ktorý nám ostal k dispozícii, do spustenia prevádzky urobíme všetky kroky, aby zmena dopravcu z pohľadu cestujúcich bola plynulá,“ ubezpečila Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID, a.s.

Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.

Súťaž v dostatočnom predstihu

Z hľadiska prípravy samosprávny kraj kládol dôraz na to, aby bola súťaž v porovnaní s inými krajmi či už na území SR alebo ČR vyhlásená s čo najväčším predstihom predo dňom začatia prevádzky. Uvedená skutočnosť má totiž v spojitosti s charakterom zákazky podstatný vplyv na to, aby sa do súťaže mohlo prihlásiť čo najviac uchádzačov. „Samosprávny kraj si uvedomoval, že príprava na prevádzku je proces, ktorý vyžaduje dlhšie časové obdobie, a to najmä z dôvodu potreby zaobstarania vysokého počtu autobusov novým dopravcom. Z toho dôvodu samosprávny kraj zverejnil oznámenie o pripravovanej súťaži v európskom vestníku ešte v decembri 2018, t. j. takmer 3 roky pred vypršaním aktuálnej zmluvy. Samotná súťaž bola následne vyhlásená takmer 19 mesiacov pred skončením aktuálnej zmluvy čo je bezprecedentne najdlhšie spomedzi všetkých krajov,“ vyhlásil Emil Pavlík, zástupca riaditeľky úradu BSK.

Revízne postupy

Samosprávny kraj zodpovedne rátal aj s veľkou a oproti iným krajom neporovnateľne dlhšou, časovou rezervou počítajúcou s revíznymi postupmi, ktoré sa v tomto smere vzhľadom na obrovskú hodnotu kontraktu ako jeho rozsah, nedali vylúčiť.

„Pre predstavu, zmluvná dokumentácia v tomto prípade atakuje hranicu 1000 strán. V rámci súťaže prijal kraj viacero žiadostí o vysvetlenie k súťažným podkladom, na základe ktorých poskytoval uchádzačom potrebné informácie. V rámci priebehu súťaže však boli kraju doručené viaceré námietky od niektorých uchádzačov, ktoré trvanie súťaže neúmerne natiahli. Celkovo tri námietkové konania zabrali spolu 340 dní, čo je takmer 12 mesiacov. To je  už lehota, s ktorou sa počítať nedalo. V jednom prípade nám dokonca prišli námietky voči vyhodnoteniu súťaže v čase, kedy súťaž ešte vyhodnotená nebola. To je absurdné. Aj týmto podnetom sa však musel Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zaoberať, čo samozrejme spôsobilo úplne zbytočné pozastavenie súťaže,“ vysvetľuje Emil Pavlík.

Emil Pavlík, zástupca riaditeľky BSK

Vo všetkých námietkových konaniach ako aj na to nasledujúcich odvolacích konaniach bola župa v plnej miere úspešná a nikdy nebolo zo strany Úradu pre verejné obstarávanie ani zo strany Rady úradu pre verejné obstarávania zistené žiadne pochybenie, ktoré my malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie dal definitívne za pravdu Bratislavskej župe 9. septembra a až po tomto dátume mohli začať rokovania o podpise zmluvy. Novonastupujúci dopravca má preto pomerne krátky čas na mobilizáciu.

„Bratislavská župa vyvinie aj v spolupráci s novým dopravcom všetko potrebné úsilie na to, aby prechod z pôvodného poskytovateľa prebehol hladko. Radi by sme v autobusoch mali aj naďalej vodičov z prímestských autobusov a prizývame oboch dopravcov na spoločné rokovanie k odovzdaniu služby. Cieľom je po 15.11 zachovať úroveň dopravy tak, ako na to naši cestujúci boli zvyknutí doteraz, s tým, že úroveň a kvalita budú už len stúpať,“ vyhlásil Juraj Droba a zároveň poďakoval končiacemu dopravcovi Slovak Lines za doterajšie služby.

Opatrenia proti koronavírusu a prechodné obdobie

Bratislavská župa pri vyhlásení súťaže reagovala na pripomienky jednotlivých uchádzačov v súťaži a zobrala do úvahy aj dopad aktuálnej situácie ohľadom ochorenia COVID-19 na výrobné kapacity závodov produkujúcich autobusy i prípadný dovoz používaných autobusov zo zahraničia. Preto sa samosprávny kraj rozhodol v rámci dodatočného tzv. „prechodného obdobia“ uvoľniť podmienky technických a prevádzkových štandardov vozidiel dopravcu.

Toto prechodné obdobie bude trvať maximálne prvých 365 dní od dňa začatia prevádzky a umožní dopravcovi upraviť jeho vozidlový park tak, aby najneskôr do skončenia prechodného obdobia všetky jeho vozidlá v plnej miere spĺňali  technické a prevádzkové štandardy v plnom rozsahu. Tieto uvoľnené podmienky však budú pre cestujúcich dočasné a  kvalita služby počas prechodného zostane minimálne na doterajšej úrovni.

Úplne nová flotila prímestských autobusov, ktoré budú jazdiť v Bratislavskom kraji

Úplne nové autobusy a náborová kampaň na vodičov

Napriek možnému uplatneniu spomenutého prechodného 365-dňového obdobia, počas ktorého platia uvoľnené podmienky technických a prevádzkových štandardov, dopravca už k 15. 11. 2021 nasadí viac ako 120 úplne nových autobusov. Od mája 2022 počíta s kompletne novou a modernou flotilou autobusov. Z objektívnych príčin spôsobených neúmerne dlhými revíznymi postupne budú musieť byť niektoré detaily  dolaďované počas prvých mesiacov prevádzky, v žiadnom prípade to však nebude mať vplyv na obslužnosť jednotlivých spojov.

Nadnárodná spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008, zabezpečuje prímestskú a mestskú autobusovú dopravu v štyroch krajoch – od novembra k nim pribudne i Bratislavský samosprávny kraj. „Cestujúci v Bratislave a okolí si zaslúžia kvalitnú a spoľahlivú dopravu. Veríme, že vďaka modernejšej a pohodlnejšej verejnej doprave sa do autobusov v kraji môžu vrátiť cestujúci. V Bratislavskom kraji žije 650 tisíc ľudí a do hlavného mesta dochádza ďalších 200 tisíc cestujúcich. Našou snahou bude poskytnúť práve týmto obyvateľom alternatívu na úrovni 21. storočia hodnú metropolitného regiónu. Čím viac ľudí prestúpi z áut do verejnej dopravy, tým rýchlejšie a priateľskejšie k životnému prostrediu budú v rámci kraja i hlavného mesta cestovať.“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

ARRIVA už spustila náborovú kampaň na vodičov a vodičky autobusov. „Ponúkame férové ohodnotenie a trvalý pracovný pomer, základnú hodinovú mzdu 6,10 eura na hodinu a k nej pohyblivú zložku mzdy a príplatky. Garantujeme vodičom prímestských liniek BSK vyššiu základnú hodinovú mzdu ako mali doposiaľ – priemerná mzda vodičov tak dosiahne výšku minimálne 1 500 eur. Nad rámec mzdy dostanú vodiči vyplatené aj cestovné náhrady. Prácu u nás nájde väčšina súčasných vodičov prímestských autobusov z BSK a predpokladáme, že budú pokračovať a jazdiť na tých istých linkách ako doteraz. Je to dobré pre vodičov i cestujúcich. Napokon – mnohí sa už za tie roky poznajú,“ uzavrel László Ivan.

László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku

Fotografie z tlačovej konferencie nájdete kliknutím NA TENTO ODKAZ.