Bratislavský kraj prijal Koncepciu inklúzie Rómov 

731

Zo skupín obyvateľov bratislavského kraja sú sociálnym vylúčením najviac ohrození seniori, deti a mládež, nízkopríjmoví pracujúci, ľudia bez domova, cudzinci a Rómovia. To zadefinovala Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030. Otázku začleňovania marginalizovaných rómskych komunít sa kraj rozhodol riešiť Koncepciou inklúzie Rómov v Bratislavskom kraji. V nej zadefinoval prioritné aktivity v oblastiach: kultúra, bývanie, sociálna a zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. Stratégiu schválili na svojom zasadnutí aj župní poslanci. 

„Bratislavský kraj sa od ostatných krajov v mnohom líši, najmä od krajov stredného a východného Slovenska. Má svoje špecifiká, ktoré sú jeho výhodou, ako napríklad množstvo pracovných príležitostí, lepšia dostupnosť služieb či dopravná obslužnosť. Pôsobia tu zahraničné nadnárodné firmy z krajín EÚ i mimo nej. Tie majú skúsenosti s uplatňovaním nediskriminačného prístupu k zamestnancom a záujemcom o prácu. Ďalším špecifikom je, že pre relatívny nízky počet obyvateľov rómskej národnosti v kraji, môžeme nadobudnúť pocit, že, v porovnaní s inými regiónmi, tu u nás neexistujú vážne problémy v téme marginalizovaných rómskych komunít,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba. 

Koncepcia inklúzie Rómov v Bratislavskom kraji vychádza z národného dokumentu Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov. Zároveň ju rozpracováva a involvuje pre potreby Bratislavského kraja tak, aby výsledkom bol realistický a financovateľný plán aktivít a odporúčaní, ktoré budú viesť k obmedzeniu segregácie rómskych komunít, pozitívnemu spoločenskému začleňovaniu Rómov a ich nediskriminácii. 

Dokument zohľadňuje údaje Atlasu rómskych komunít, Štatistického úradu SR, mnohých národných či medzinárodných dokumentov a skúseností s prácou v rómskych komunitách. Identifikuje prioritné oblasti a navrhuje riešenia. 

KULTÚRA 

  • Posilňovanie rómskej kultúry / identity – práca s rómskym detským a mládežníckym publikom napr. prostredníctvom kultúrnych a osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
  • Podpora výučby rómskeho jazyka -spolupráca pri zabezpečení lektorov rómskeho jazyka, napr. v ZŠ alebo komunitnom centre 
  • Podpora vzniku rómskych spolkov / združení – podporné aktivity pre aktivizáciu spolkovej činnosti Rómov, napr. workshopy pri Malokarpatskom osvetovom stredisku a Malokarpatskej knižnici v Modre 
  • Advokácia rómskej menšiny – vzdelávacie aktivity zamerané na základné práva a povinnosti občanov interaktívnou/diskusnou formou 

BÝVANIE 

  • Podpora znižovania bariér pri uchádzaní sa osôb v hmotnej núdzi o nájomné bývanie 

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

  • Navýšenie počtu terénnych sociálnych pracovníkov – podpora nástrojov na skvalitnenie komunitných sociálnych služieb v rómskych komunitách 
  • Podpora vzniku a činnosti komunitných centier – okrem iného aj v rámci projektu Zmena 21: komunitné centrá Armády spásy v Plaveckom Štvrtku a Pezinku  
  • Podpora zakladania sociálnych podnikov 
  • Osveta a prevencia v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu 

VZDELÁVANIE 

  • Podpora vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít – vzdelávacie kurzy, zriadenie učebného odboru (napr. služby, remeslá) v okrese Malacky. 

Koncepcia bola spracovaná dlhoročným poskytovateľom sociálnych služieb Armáda spásy na Slovensku a zároveň partnerom projektu „Zmena 21“ v spolupráci s útvarmi Úradu BSK – odborom sociálnych vecí,  odborom školstva, mládeže a športu a odborom kultúry. 

Pri spracovaní dokumentu boli oslovené relevantné subjekty,  napr. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo kultúry SR; Ministerstvo zdravotníctva SR; Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Pozemkový fond SR; Zdravé regióny; mestá a obce s prítomnosťou rómskych komunít a tiež vzdelávacie inštitúcie a neziskové organizácie pôsobiace v  tejto oblasti. 

Otázka začleňovania marginalizovaných rómskych komunít a ich nediskriminácie patrí zároveň k prierezovým princípom programového obdobia EÚ 2021 – 2027. Poskytnutím výstupov Koncepcie v podobe indikátorov jej napĺňania si zároveň BSK plní úlohu vyplývajúcu zo zapojenia sa do projektu „Zmena 21“ podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu.