Bratislavský Ružinov plánuje orezať koruny 300 stromov

1039

Mestská časť Ružinov má v pláne orezy niektorých stromov vo vybraných areáloch základných a materských škôl. Práce sa majú týkať zhruba 300 drevín.

Predpokladaná hodnota zákazky je 78.966 eur s DPH, ponuky je možné predkladať do 22. apríla. Práce by sa mali realizovať v období od mája do júla. Zákazka bude spočívať vo vykonaní udržiavacích – zdravotných a bezpečnostných, ako aj redukčných rezov korún stromov, v prípade potreby aj odstránení imela. Súčasťou zákazky nie je spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vznikol po rezoch. Jeho odvoz a zhodnotenie v súlade splatnými právnymi predpismi zabezpečí Ružinovský podnik verejnoprospešných prác.

Orezy korún stromov budú zamerané na odstraňovanie suchých, napadnutých, nebezpečných alebo nalomených konárov, ako aj tých, ktoré narúšajú bezpečnosť a stabilizáciu koruny. Cieľom je zabrániť samovoľnému zlomeniu a pádu konárov, zlomeniu časti stromu alebo jeho vyvráteniu. Nutné je pritom rešpektovať všetky pridružené organizmy vyskytujúce sa na drevinách, teda napríklad hniezda vtákov. Súčasťou zákazky je však aj výrub stromov a odstraňovanie pňov.

Zdroj: Ružinov