Bratislavský samosprávny kraj a projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

955

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam dosiahnutých v posledných rokoch je situácia stále neuspokojivá. 

Na kvalitu ovzdušia negatívne vplýva najmä prekračovanie koncentrácií prachových častíc PM10 a jemných prachových častíc PM2,5, benzo(a)pyrénu, oxidu dusičitého NO2 a prízemného ozónu. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú lokálne kúreniská so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, doprava, priemysel a energetika. 

V súvislosti s prekročením limitných/cieľových hodnôt na ochranu zdravia čelí Slovensko konaniu za porušenie požiadaviek smernice o kvalite okolitého ovzdušia. Európska komisia 18. februára 2021 rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska. Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku a je priamou odpoveďou na výzvu Európskej komisie.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom ho zlepšiť a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. 

Konkrétne ciele projektu sú:

  • zlepšenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia; 
  • podpora opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia;
  • urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností a dopravy na kvalitu ovzdušia; 
  • informovanie verejnosti o možnostiach výmeny tepelných zdrojov (kotlov) v domácnostiach;
  • zlepšenie monitorovania a podávania správ o kvalite ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni.

Bratislavský samosprávny kraj sa do projektu zapojil od 1. januára 2022. Zároveň bola na Inštitúte regionálnej politiky Bratislavského kraja zriadená pozícia manažéra kvality ovzdušia, ktorú zastupuje Mgr. Michal Matúšek (michal.matusek@region-bsk.sk, +421 2 4826 4227).

Ďalšie dostupné informácie o projekte a aktuálnom stave ovzdušia sú dostupné na internetovej stránke www.populair.sk, resp. www.dnesdycham.sk.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu