Čo robiť v prípade ohrozenia: Odporúčania obyvateľom a zoznam ochranných stavieb

1566

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc

Civilná ochrana zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:

 • Organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
 • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
 • poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
 • zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,
 • vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
 • organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,
 • posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
 • zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály  sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

 • Vznikla mimoriadna udalosť;
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje;
 • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE 2 – minútový kolísavý tón sirén
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v
prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje
vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz “VZDUŠNÝ POPLACH”

Signál KONIEC OHROZENIA 2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA? (mimo doby pravidelného preskúšania)

 • Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.
 • Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané. Kontaktujte školské
  zariadenia, podľa situácie si upresnite si ďalší postup.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu
  (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s
  rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Čakajte doma na ďalšie pokyny.

Čo je ohrozenie? Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti.
Čo je mimoriadna udalosť? Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie
alebo majetok.
Čo je mimoriadna situácia? Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej
udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a
činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Konkrétne odporúčania pri rôznych formách ohrozenia nájdete v usmernení Ministerstva vnútra SR:

PRÍRUČKA PRE OBYVATEĽSTVO

JEDNODUCHÉ ÚKRYTY BUDOVANÉ SVOJPOMOCNE (JÚBS):

ZOZNAM OCHRANNÝCH STAVIEB NA ÚZEMÍ BRATISLAVY: