Digitálne spracovanie materiálov a ich využívanie v edukačnom procese. Nová kompetencia pedagogických zamestnancov

2257

Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov pripravilo dva programy inovačného vzdelávania zamerané na digitálne spracovanie materiálov v prostredí VIKI a ich využívanie v edukačnom procese.

Prvým z nich je Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov. Účastník tohto vzdelávania spozná portál VIKI ako nástroj z pohľadu potrieb učiteľa, analyzuje existujúce učebné zdroje portálu VIKI využiteľné vo vyučovacom procese a naučí sa tvoriť a publikovať na portáli VIKI vlastné digitálne edukačné materiály využiteľné vo zvolenom aprobačnom predmete. Rozsah programu inovačného vzdelávania je 25 hodín, z toho 15 hodín prezenčne/online + 10 hodín dištančne.

Druhý program inovačného vzdelávania má názov Didaktické spracovanie materiálov zverejnených na edukačnom portáli VIKI. Účastník vzdelávania získa kompetenciu didakticky spracovať digitálne edukačné materiály zverejnené na edukačnom portáli VIKI na podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, naučí sa projektovať vyučovacie hodiny a reflektovať využitie digitálnych edukačných materiálov vo vzdelávaní z pohľadu učiteľa aj žiaka. Rozsah tohto programu je 30 hodín, z toho 16 hodín prezenčne/online + 14 dištančne.

Programy inovačného vzdelávania – Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov a Didaktické spracovanie materiálov zverejnených na edukačnom portáli VIKI vytvorili zamestnanci MPC v spolupráci s externými odborníkmi z praxe.

Prihlásiť sa môžete na https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania?type=13&free=1.

Zdroj: Ministerstvo školstva SR