Domáce násilie v roku 2020 stúplo

1457

V spojitosti s koronakrízou sa v minulom roku do popredia dostala téma domáceho násilia. Polícia jednotlivé prípady zo slove nských domácností individuálne vyhodnocovala a realizovala v súlade s platnou legislatívou.

V rámci sledovaných trestných činov bolo v Slovenskej republike v roku 2020 spáchaných „príbuzným“ celkovo 1461 trestných činov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 55 prípadov. Konkrétne, v prípade trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby bolo v roku 2020 zistených 477 trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2019 viac o 72 prípadov.

Problematika domáceho násilia si vyžaduje efektívne riešenia a jedným z nich je nepochybne inštitút vykázania podozrivého z týrania z domácnosti. Počet vykázaní zo spoločného obydlia realizovaných príslušníkmi PZ každoročne stúpa a príslušníci PZ v čoraz väčšej miere využívajú tento inštitút, čo dokazujú aj čísla. Zatiaľ čo v roku 2018 bol počet vykázaní 844, v roku 2019 to bolo 892 a v roku 2020 až 1045 vykázaní zo spoločného obydlia.

Samozrejme treba mať na pamäti, že závažné prípady domáceho násilia ako týranie blízkej osoby a zverenej osoby sa často končia zo strany polície návrhom na podanie obžaloby, pričom sadzba v základnej skutkovej podstate tohto trestného činu začína na 3 až 8 rokov.

V posledných rokoch polícia prijala viaceré opatrenia na skvalitnenie a zefektívnenie služobnej činnosti v prípadov domáceho násilia, ktoré sú v praxi aplikované. Venujú zvýšenú pozornosť každému oznámeniu domáceho násilia, každý jednotlivý prípad individuálne vyhodnocujú a realizujú v súlade s platnou legislatívou. Polícia je povinná prijať a preveriť každé oznámenie domáceho násilia, to platí aj v čase pandémie.

Je dôležité, aby obete o domácom násilí nemlčali a niekomu sa zdôverili, môže to byť príbuzný alebo akákoľvek iná osoba, ktorej dôverujú.

Zdroj: Polícia SR