Gerulata vydala ďalšie vzácne nálezy z 3. storočia

981

V areáli múzea Antická Gerulata v Rusovciach sa nedávno skočila ďalšia fáza archeologického výskumu. Počas dvojročnej etapy bol preskúmaný rímsky murovaný kanál, prekvapením pre odborný tím na čele s archeologičkou Jaroslavou Schmidtovou však bola kanalizačná prípojka, ktorá pravdepodobne ústila do kanálu.

V rámci prác sa našlo mnoho nálezov z 3. storočia – mince, spony, kahance, konský postroj, sklo, železné predmety, rétska keramika, ale aj jednovrstvový hrebeň z 2. storočia, ktorý je ďalším dokladom kontaktov obyvateľov Gerulaty s tzv. barbarikom, teda s Germánmi.

Ďalším prekvapivým nálezom bol nezvyčajný zhluk kostí zo zvierat ako tur domáci, sviňa, ovca, pes, kôň, vtáky či ryby. Výskum sa venoval aj stredovekej vodnej priekope hlbokej viac ako tri metre a širokej okolo osem metrov. Priekopa pravdepodobne kopírovala poľnú cestu, ktorá sa tu nachádzala ešte v 60. rokoch 20. storočia. Jej zasypanie sa rámcovo datuje do 15. až 16. storočia.

„Archeologický výskum sme navštívili aj s fotografkou Ninou Pacherovou. Aj keď sa práce už blížili ku koncu, na mieste doznievalo nadšenie z posledných dní. Bolo to len krátko potom, čo Gerulata vydala ďalší vzácny nález – fragment rímskeho vojenského diplomu,“ približuje Múzeum mesta Bratislavy na sociálnej sieti.

Vojenský diplom predstavuje svedecky overený odpis z niektorej z konštitúcií (constitutio) – cisárskych výnosov, ktorými sa hromadne udeľovali privilégiá vyslúžilým vojakom vojenských jednotiek, v provinciách vojakom auxílií, teda pomocných zborov rímskej armády.

„Kým konštitúcie boli zaznamenané na veľkých bronzových platniach verejne vystavených na Kapitole, diplom slúžil jednotlivcovi ako osobný doklad jeho statusu a udelených práv. Potvrdzoval, že jeho majiteľ je rímskym občanom a toto privilégium sa podľa právnych noriem platných v rôznych obdobiach mohlo vzťahovať aj na manželku a deti,“ dodáva múzeum.

Dodnes je známych okolo 1 000 diplomov. Z územia Slovenska poznáme tri diplomy z naddunajského barbarika a doteraz jeden z územia provincie Panónia, z Gerulaty. Predmetný fragment je druhý nález z rímskej Gerulaty.

Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy