Inštitút na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja

2356

Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja bol od 1. mája zriadený Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja, ktorý bude centrom nových nápadov a prístupov a zabezpečí dáta pre správne rozhodovanie politikov. Vďaka Inštitútu sa vytvoria vhodné podmienky na rozvoj jednotlivých sektorových politík a ich efektívne a hospodárne zavádzanie do praxe.

„Bratislavský kraj v dôsledku rastúcej urbanizácie čelí množstvu výziev, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie, problémom s dostupným bývaním či zabezpečenia kvalitných služieb pre obyvateľov. Náš projekt bol schválený ako prvý spomedzi všetkých vyšších územných celkov v plnej výške v hodnote takmer dva a pol milióna eur a pomôže nám tieto výzvy úspešne vyriešiť,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Zriadenie Inštitútu prispeje ku kvalitnému zberu dát, príprave strategických riešení výziev a následne aj k ich podpore z eurofondov.

Bratislavský samosprávny kraj dlhé roky presadzoval, aby na župách vznikli analyticko-strategické kapacity, ktoré by pomáhali efektívnejšie zvládnuť rôznorodé výzvy kraja, a tým prispievali k šetreniu verejných zdrojov. Napriek tomu, že pôvodne bola výzva Ministerstva vnútra SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len OP EVS) na budovanie Smart regiónov zameraná len pre menej rozvinuté regióny, BSK sa podarilo presadiť, aby mohol byť zapojený do tejto pripravovanej výzvy. Ministerstvo tým vytvorilo rovnakú príležitosť na zvyšovanie analyticko-strategických kapacít pre všetky regióny. Bratislavský kraj sa pri príprave inšpiroval v zahraniční, kde je pre regióny a mestá bežnou praxou vytvárať analyticko-strategické jednotky, ako je napr. Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Praha.

Aktivity Inštitútu budú zabezpečovať kvalitní a skúsení analytici, ktorých úlohou je získavať, zhromažďovať a vyhodnocovať dáta a hľadať čo najlepšie riešenia pre kraj. Medzi kľúčové aktivity Inštitútu patrí predovšetkým implementácia princípov SMART politík v regiónoch s cieľom zlepšiť život obyvateľov. Okrem spracovania dát budú zamestnanci zodpovední za tvorbu rozvojových strategických dokumentov, štúdií, koncepcií, ako aj prípravu kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov a podporu pri implementácií jednotlivých projektov. Koordinácia aktivít na území kraja s postupným monitorovaním dosahovania stanovených cieľov bude viesť nielen k dobrému nastaveniu budúcnosti Kohéznej politiky po roku 2020+, ale aj celkovému rozvoju Bratislavského kraja. 

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s podmienkami výzvy pripraví strategické dokumenty ako napríklad Bratislava SMART Region, Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021-2025, Koncepciu rozvoja verejnej hromadnej dopravy, Koncepciu a zvyšovanie priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách 2. a 3. triedy na území BSK a ďalšie. Tieto budú podkladom pri čerpaní eurofondov.

 „Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja prinesie pozitívne zmeny nielen pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, ktorému zabezpečí aktuálne dáta pre správne rozhodovanie, ale aj pre starostov a primátorov a v konečnom dôsledku pre všetkých obyvateľov, ktorým zlepší kvalitu života. Budú mať vďaka nemu nielen správne dáta, na základe ktorých môžu svoje územie rozvíjať, ale naše dáta budú podkladom aj pre čerpanie eurofondov,“ zhrnula riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová.