Takto sa bude meniť kraj najbližších 10 rokov. Stratégia rozvoja je takmer hotová

1276

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja existuje jeden rok. Jeho úlohou bola aj príprava strategického dokumentu kraja – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja vznikol v roku 2020 za účelom posilnenia analytických kapacít na Úrade BSK. Za rok svojho pôsobenia sa venoval predovšetkým príprave stratégií a plánov, ktorých úlohou je stanoviť ďalší rozvoj regiónu. Najväčšiu výzvu pre IRP BK predstavovala príprava základného strategického dokumentu kraja – Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 (PHRSR). Aj napriek ťažkému obdobiu zdravotnej a ekonomickej krízy, Inštitút v súčasnosti finalizuje práce na tejto komplexnej stratégii, ktorá nastaví smerovanie a investičné priority kraja na nasledujúce desaťročie.

Vypracovanie celistvej stratégie kraja možno považovať za kľúčový úspech analytického Inštitútu, ktorý na dosiahnutie želaného cieľa nadviazal spoluprácu so stovkami partnerov v regióne. Spolupráca s miestnou samosprávou, štátnymi aktérmi, mimovládnymi organizáciami ako aj so súkromným sektorom umožnila identifikovať kľúčové výzvy, ktorým územie Bratislavského kraja čelí. Za najzásadnejšiu možno označiť situáciu v doprave. Vysoká intenzita individuálnej dopravy vytvára extrémny tlak na existujúcu dopravnú infraštruktúru z dôvodu nedostatočného financovania jej modernizácie a skapacitňovania.

Dôsledkom toho je najvyšší podiel produkcie emisií automobilovou dopravou spomedzi slovenských regiónov. Významnou výzvou pre kraj je aj odstraňovanie environmentálnych záťaží a dobudovanie infraštruktúry odpadových vôd za účelom ochrany zásob pitnej vody stredoeurópskeho významu na Žitnom ostrove. Výzvu pre územie predstavuje aj pozdvihnutie vedecko-technologických a výskumných inštitúcií národného významu a internacionalizácia výskumu.

Región taktiež čelí aj nedostatočnej kapacite predškolských a školských zariadení, spätej s najvyšším demografickým rastom na Slovensku, slabým prepojením teórie vzdelávania s praxou, ale aj nízkej dostupnosti ambulantnej starostlivosti. Inštitút regionálnej politiky identifikoval aj modernizačný dlh zdravotníckej infraštruktúry pre odbornú zdravotnú starostlivosť a infraštruktúry sociálnych služieb. Ako nedostatočné sa javí aj finančné ohodnotenie zamestnancov v oblastiach sociálnych služieb, školstva či zdravotníctva. 

PHRSR je zároveň potrebné vnímať ako stratégiu, ktorá nielen identifikovala štrukturálne a systémové problémy v rámci kraja, ale aj poskytla návod na ich riešenie. PHRSR preto v budúcnosti poslúži ako odrazový mostík pre tvorbu ďalších strategických dokumentov na úrovni kraja, resp. miest a obcí na jeho území, ako aj pilier podpornej argumentácie pre získavanie externých finančných zdrojov, predovšetkým z fondov EÚ.

Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo bojuje za adekvátnu dotáciu z eurofondov, ktorá by umožnila adresovať zásadné štrukturálne výzvy územia, a to v oblastiach ako udržateľná doprava, životné prostredie, vzdelávanie či sociálna inklúzia. Župan Juraj Droba spolu s ďalšími predstaviteľmi BSK absolvoval viacero kľúčových rokovaní s MIRRI SR a Európskou komisiou s cieľom predstaviť argumentačnú bázu v prospech navýšenia eurofondov, ktoré v programovom období 2021 – 2027 poputujú do Bratislavského kraja a poukázať na výzvy územia, ktoré majú dopad na rozvoj celého Slovenska. Eurofondy pre Bratislavský kraj je zároveň potrebné vnímať ako zdroje určené nie len pre samosprávu, ale na iniciatívy všetkých aktérov v území akými sú štátne inštitúcie, výskumné inštitúty, univerzity, mimovládne organizácie, občianska spoločnosť ako aj súkromný sektor.

Argumentácia postavená na správnej interpretácií štrukturálnych problémov s presahom za hranice Bratislavského kraja ako aj predstavenie zelených a udržateľných iniciatív, ktoré umožnia regiónu cielene sa popasovať s výzvami 21. storočia, poskytli pevný základ pre úspešné rokovania na národnej úrovni. A to predovšetkým vďaka kritickému spracovaniu relevantných údajov analytikmi Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja. MIRRI SR sa na základe vecnej argumentácie BSK a vládneho konsenzu rozhodlo presunúť 10% prostriedkov z eurofondov určených pre Slovenskú republiku, predstavujúcich 1,05 miliardy eur, na projekty v území Bratislavského regiónu.

S navýšením dotácie pre Bratislavský kraj však bude musieť súhlasiť Európska komisia, s ktorou MIRRI SR v tejto veci otvorilo rokovania. Rokovania potrvajú do konca roka 2021. Bratislavský samosprávny kraj je pripravený poskytnúť ministerstvu ako aj Európskej komisii všetky potrebné dáta, rozpracované Inštitútom regionálnej politiky, ktoré podložia potrebu navýšenia fondov EÚ do územia regiónu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude prerokovaný na župnom zastupiteľstve 11. júna 2021. Podklady nájdete TU.