Juraj Droba: Budúcnosť dopravy v kraji je postavená na koľajach

1454

Rok 2021 je v Európe rokom železníc. Vyhlásila ho Európska komisia s cieľom podporiť a viac spropagovať osobnú a nákladnú železničnú dopravu v Európe. Pri tejto príležitosti vyrazil zo železničnej stanice Lisabon 2. septembra 2021 špeciálny vlak Connecting Europe Express. Po ôsmich dňoch dorazil do Bratislavy na Hlavnú stanicu.

O železničnej doprave sme sa rozprávali s Jurajom Drobom, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.

V poslednej dobe sa v súvislosti s dopravou dosť často skloňuje pojem udržateľná mobilita. Čo si máme pod tým predstaviť?

Udržateľná mobilita je taká, ktorá pomáha ochraňovať životné prostredie. V Bratislavskom kraji je doprava jedným z najvýznamnejších zdrojov znečistenia ovzdušia. Produkuje nielen emisie, ale je to aj zdroj prašnosti a hlučnosti. Viac ako 60% vyprodukovaných emisií v rámci dopravy pripadá na automobilovú dopravu. Emisie z automobilovej dopravy v Bratislavskom kraji predstavujú takmer 40% z celkového počtu emisií tvorených automobilovou dopravou v celej SR.

Aké je východisko z tohto problému?

Jednoznačne podpora koľajovej dopravy. V roku 2017 len pol percenta celkových emisií skleníkových plynov EÚ pochádzalo z odvetvia železničnej dopravy. Je preto v záujme nás všetkých podporovať tento spôsob prepravy. Železnica je zároveň jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Som presvedčený, že pokiaľ chceme napĺňať ciele stanovené v Európskej Zelenej dohode, podpora železničnej dopravy ako udržateľného spôsobu prepravy, je nevyhnutnou súčasťou komplexných opatrení. Tieto opatrenia majú viesť k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny, ochrane životného prostredia a predovšetkým k skvalitneniu života nás všetkých.

Výzvu v rámci kraja predstavuje aj nízka atraktivita verejnej osobnej dopravy. Čím je to spôsobené?

Predovšetkým​ chýbajúcou infraštruktúrou a slabým prepojením jednotlivých druhov dopravy.

Svedčí o tom iba 27-percentný podiel zo všetkých využívaných dopravných prostriedkov v regióne. 

Bratislavský kraj je vstupný dopravný uzol na Slovensko, ktorý v súčasnosti čelí nesmiernemu náporu. Realizácia konkrétnych opatrení si však nepochybne vyžiada dostatok finančných prostriedkov. Odkiaľ na to vziať?

Bratislavský samosprávny kraj spoločne s našimi partnermi – ministerstvom dopravy, mestami a obcami, prináša do kraja konkrétne riešenia. Áno je to tak, ich realizácia závisí od dostatku finančných prostriedkov. Ak chceme, aby bol kraj miestom pre život s kvalitnou, udržateľnou a zelenou dopravou, nenahraditeľným zdrojom sú európske fondy.

Spomínali ste konkrétne riešenia. Aké projekty pokladáte za prioritné?

Prvou oblasťou je skapacitňovanie najvyťaženejších nosných železničných úsekov. Ide o trate z Bratislavy do Galanty, Dunajskej Stredy a Kútov. Druhou prioritou je budovanie prestupných terminálov integrovanej dopravy. Tie sú nosným prvkom udržateľnej mobility, keďže prepájajú železničnú a električkovú sieť. Majú potenciál zefektívniť a zatraktívniť prepravu. A to nie len pre obyvateľov kraja, ale aj pre viac ako 140 tisíc cestujúcich z celého Slovenska denne dochádzajúcich do Bratislavy za prácou či štúdiom. Ide o nosné projekty na území Bratislavského kraja, preto budeme presadzovať, aby boli financované z plánu obnovy a zo štukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Connecting Europe Express. Zľava: Juraj Droba, Tatiana Kratochvílová, Iveta Radičová, Ján Farkaš

„Koľajová doprava je jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy a zároveň aj najudržateľnejším pre životné prostredie. Preto je väčšina strategických dopravných projektov v kraji orientovaná na rozvoj koľajovej dopravy – železničnej aj električkovej. Pre župu je prioritou skapacitňovanie najvyťaženejších železničných tratí ako aj budovanie prestupných terminálov integrovanej dopravy.“ Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Prečítajte si tiež:
Európsky vlak dorazil do Bratislavy. Propaguje železničnú dopravu