Medzinárodný program International Baccalaureate na gymnáziu Pankúchovej

3726

Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke si v roku 2017 pripomenulo 25. výročie svojho založenia. Za ten čas prešlo rôznymi etapami a zmenami, dokázalo promptne reagovať na požiadavky doby i úspešne obstáť v konkurencii.  

Začiatky gymnázia siahajú do 90. rokov minulého storočia, keď tu fungovala ešte základná škola. Okolo roku 1990 sa zrodila myšlienka zriadenia gymnázia. Prví žiaci sem začali chodiť od 1. septembra 1992. Po vstupe Slovenska do EÚ začala s bilingválnym štúdiom s jedinečným programom Európske štúdiá. V súčasnosti sa gymnázium opäť rozrastá o medzinárodný program International Baccalaureate (IB) s vyučovacím jazykom anglickým.

Gymnázium, Pankúchova sa od nasledujúceho školského roku plánuje zaradiť do siete IB Kandidátskych škôl (IB Candidate school). Cieľom zavedenia IB medzinárodného programu na škole, je zlepšiť kvalitu učenia sa prostredníctvom noriem a postupov využívaných v programe IB. Celý vyučovací proces je založený na bádaní, ktorý umožňuje študentom sa plne zapojiť do procesu vzdelávania. Výučba rozvíja kritické myslenie, porozumenie, vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré  študenti využívajú v budúcich zamestnaniach. 

International Baccalaureate ponúka vysoko kvalitné programy medzinárodného vzdelávania  v celosvetovej komunite škôl. V roku 1968 bol založený IB diplomový program, ktorého cieľom bolo poskytnúť náročné, ale vyvážené vzdelávanie, ktoré by uľahčilo geografickú a kultúrnu mobilitu žiaka, poskytnutím medzinárodne uznávanou kvalifikáciou potrebnou na prijatie na univerzitu, a ktorá by zároveň mala hlbší zmysel, a podporila medzikultúrne porozumenie a rešpektu.     

V súčasnosti existuje viac ako 876.000 IB študentov a 5000 IB škôl v 138 krajinách. Programy prispievajú k rozvoju intelektuálnej, osobnej, emocionálnej a sociálnej zručnosti pre život, schopnosti učiť sa a pracovať v rýchlo sa globalizujúcom svete.

O štúdium v medzinárodnom programe IB na Gymnáziu, Pankúchova 6 sa môžu uchádzať študenti 8. a 9. ročníka ZŠ. Prijímanie študentov z iných krajín sa riadi podmienkami bilaterálnych medzivládnych dohôd vlády SR s vládou príslušnej  krajiny. Študent/jeho zákonný zástupca  je povinný si overiť, či spĺňa požiadavky na prijatie a predložiť škole potrebnú dokumentáciu.

Kritériá pre prijímanie žiakov do medzinárodného programu IB pre školský rok 2020/2021 čoskoro nájdete na webovej stránke školy www.gympaba.sk