Mesiac úcty k starším pripomína, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí

3889
Župná olympiáda seniorov

Mesiac Október bol v decembri 1990 Valným zhromaždením Organizácie spojených národov vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Tento mesiac je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklonnosť a lásku. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, nedá sa pred ňou ujsť. Aj tí, ktorí sú dnes seniormi, boli kedysi mladí a plní síl. Rokmi však pribudli na tvárach vrásky, sily pominuli no s prežitými rokmi prišla múdrosť, ktorú nám ďalej podávajú.  

Seniorov z hľadiska prognózy vývoja vekovej štruktúry vnímame ako najzraniteľnejšiu skupinu. Predpokladá sa, že do roku 2035 v BSK počet obyvateľov vo veku 65 a viac rokov bude tvoriť takmer štvrtinu všetkého obyvateľstva, čím sa bude vytvárať tlak na rozvoj sociálnych služieb, ich dostupnosť a kvalitu. Riešenia vo viacerých smeroch bratislavská župa prináša v Koncepcii Sociálnej inklúzie na roky 2020-2030, či už vo forme preventívnych programov v oblasti edukácie o zdravom životnom štýle, bezpečnosti, nezávislom a komunitnom živote alebo formou zmapovania dopytu po sociálnych službách zo strany seniorov, s preferenciou služieb komunitného charakteru.

„Pre samotných seniorov je veľmi dôležité, aby prežívali obdobie staroby čo možno najviac aktívne. Nedostatok pohybu a sociálnych kontaktov môže spôsobiť nielen sociálnu izoláciu, ale aj poruchy telesného a duševného zdravia. Verím, že obdobie pandémie čoskoro pominie a budeme sa môcť u nás na župe vrátiť k tradičným a veľmi obľúbeným aktivitám pre seniorov, ako napr. Župná olympiáda seniorov, Súťaž v recitácii poézie a próze, Spievajte s nami na ľudovú nôtu a pod“, vyznal sa predseda župy Juraj Droba.