Na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce vyhlásený dočasný zákaz vstupu

3136

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením vyhlásila od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky núdzový stav.

Týmto dňom vstupujú do platnosti ustanovenia zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch…, ktoré upravujú vstup v dobe krízovej situácie. Podľa čl.1 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je krízovou situáciou okrem vojny, vojnového stavu, alebo výnimočného stavu aj obdobie núdzového stavu.

Na základe tohto uznesenia je na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce vyhlásený DOČASNÝ ZÁKAZ VSTUPU.

Zdroj: Ministerstvo obrany SR