Národný projekt Zdravé komunity 3B – projekt pomoci pre ohrozené skupiny

1393

Zdravotný stav populácie žijúcej v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením je podľa odborníkov v porovnaní s majoritnou populáciou výrazne horší.

Očakávaná dĺžka života pri narodení je napríklad v marginalizovaných rómskych komunitách pri porovnaní s ostatnou populáciou približne o 6-10 rokov nižšia a dojčenská úmrtnosť niekoľkonásobne vyššia. Obyvatelia MRK v priebehu celého života častejšie trpia prenosnými aj neprenosnými ochoreniami, vrátane závažných zranení. Bezprostrednými príčinami tohto neakceptovateľného stavu sú pretrvávajúce zlé životné materiálne podmienky na úrovni domácnosti i komunít, zlá životospráva, psychosociálne faktory a nedostatočné využívanie zdravotnej starostlivosti. Tieto príčiny sú udržiavané komplexným a dlhodobým sociálnym vylúčením a súvisiacou medzigeneračnou chudobou. Tieto vzájomne sa ovplyvňujúce faktory vedú k nízkej zdravotnej gramotnosti, zdravotnému uvedomeniu, nezdravému životnému štýlu a vysokej psychosociálnej záťaži.

Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR, Zdravé regióny, preto v roku 2018 spustila národný projekt, pod názvom Zdravé komunity 3A na území Bratislavského samosprávneho kraja. Národný projekt bol spustený ako pilotný v rokoch 2018 – 2020 a aktuálne beží jeho druhé projektové obdobie a to od 01. júla 2020 s trvaním do 31. decembra 2022 pod názvom Zdravé komunity 3B.

Národný projekt Zdravé komunity 3B je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Aj keď je Bratislavský samosprávny kraj najrozvinutejším regiónom v rámci Slovenska, nachádzajú sa tu aj také lokality, ktoré sú svojimi podmienkami na život a tiež ďalším ukazovateľmi porovnateľné s marginalizovanými rómskymi komunitami na východnom Slovensku. Ohrozené skupiny tu čelia podobným rizikám i prekážkam a pre zabezpečenie zlepšenia tejto situácie je potrebné realizovať cielené intervencie. Ich cieľom je odstránenie rizík a nežiadúcich javov a to tak, že do procesu aktívnej zmeny zapoja obyvatelia cieľovej skupiny. Tento model je funkčný nielen na Slovensku ale aj v ďalších európskych krajinách, kde sa systematická, sústavná, osvetová, prevenčná a asistenčná práca na komunitnej úrovni príkladne osvedčila ako úspešná cesta nielen k vyvíjaniu a poskytovaniu konkrétnych riešení ale i vo vzťahu k miestnym štrukturálnym podmienkam.

Na základe skúseností s realizáciou projektu v období 2018 – 2020 sme zistili, ktoré oblasti je možné  ovplyvniť priamo a tiež, ktoré je možné ovplyvniť nepriamo prostredníctvom dlhodobého systematického pôsobenia a zlepšovania podmienok pre zdravie. Aktivity projektu sú zamerané na podmienky pre zdravie a s tým súvisiace socioekonomické správanie naprieč všetkými známymi dimenziami sociálnych determinantov zdravia, ako sú:

• Nízka zdravotná gramotnosť a zdravotné uvedomenie u vylúčených skupín.

• Slabá orientácia v systéme zdravotnej starostlivosti.

• Nízka úroveň osobnej i komunitnej hygieny.

• Nezdravá životospráva.

• Vysoká miera fajčenia.

• Vysoká špecifická psycho-sociálna záťaž.

• Zvyšujúci sa výskyt sociálne-patologických javov (gamblerstvo, užívanie drog, prostitúcia mladistvých, násilie, kriminalita, úžera).

• Stúpajúce trendy epidémií a pandémií.

• Špecifické a komplexné bariéry v prístupe k zdravotnej starostlivosti (vrátane preventívnych prehliadok a očkovaní).

• Prehlbujúca sa fyzická i sociálna segregácia až izolácia (absencia kontaktov a zdrojov).

• Nedostupnosť pozitívnych vzorov.

Diskriminácia v inštitúciách vrátane zdravotníckych zariadení

Realizujeme zdravotnú mediáciu, ktorá sa zameriava na podporu sociálneho začlenenia, riešenie krízového a núdzového stavu, napr. v prípade epidémií alebo pandémií. Chápeme ju ako druh komunitnej práce, ktorý angažuje a vzdeláva a vedie jednotlivcov – laikov z cieľových komunít, na vykonávanie systematickej práce v oblasti zdravia na komunitnej úrovni. Taktiež rozvíjame, podporujeme a realizujeme zdravotno-výchovné osvetové aktivity pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ďalších ohrozených skupín (napr. osamelé staršie osoby, osoby so zdravotným znevýhodneným, sociálne slabších, ľudí ohrozených chudobou). Pri osvetových aktivitách kladieme dôraz na realizáciu a ďalší rozvoj všetkých dostupných možností programu zlepšovať podmienky pre zdravie. Osvetové, edukačné a asistenčné aktivity zameriavame na primárnu prevenciu, čiže na posilňovanie zdravia a obranyschopnosť organizmu jedincov cieľovej skupiny.

Pri realizácií základných intervencií, ktoré sú zamerané na preventívne zdravotné programy spolupracujeme s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, priamo s klientom, so vzdelávacími inštitúciami ako sú materské školy, základné školy, komunitné centrám alebo záujmové kluby. Rovnako spolupracujeme aj s ďalšími pomáhajúcimi profesiami, samosprávou a tiež s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

Na školách realizujeme osvetové prednášky podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek napr. na témy: komunálna hygiena a ochrana zdravia, dentálna hygiena, poskytovanie 1.pomoci a zásady a pravidlá komunikácie na tiesňových telefónnych linkách, reprodukčné zdravie a plánované rodičovstvo, pitný režim, nikotinizmus, osveta o užívaní návykových látok, atď. Prednášky sú pripravované na celkovo viac ako štyridsať osvetových tém a sú „šité“ na aktuálne potreby jednotlivcov, rodín alebo skupín, či už detských poslucháčov alebo dospelých.

Od začiatku spustenia projektu bolo cieľom zlepšenie prístupu ľudí, ktorí sú ohrození rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia ku kvalitným službám na zabezpečenie podmienok, ktoré sú nevyhnutné na uspokojovanie základných životných potrieb.

Tento cieľ napĺňame prostredníctvom siete našich zamestnancov na pozícií asistent podpory zdravia, ktorí žijú a pracujú v danej komunite. Náplňou práce asistenta je zabezpečenie šírenia základnej zdravotnej osvety v komunite, komunikácia medzi obyvateľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Poskytuje informácie o prevencii, o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení a o právach pacienta a poistenca. Asistent podpory zdravia formou osvetových aktivít zvyšuje zodpovednosť obyvateľov komunity za vlastné zdravie a identifikuje rizikové faktory a potreby súvisiace so zdravím znevýhodnenej komunity. Spolupracuje s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, s rómskymi asistentmi učiteľa, s pracovníkmi komunitných centier a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným komunitám a vymieňa si s nimi informácie a skúsenosti z terénnej práce.

Asistent podpory zdravia získava všetky svoje znalosti formou špecializovaných školení zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností prostredníctvom odborných a skúsených lektorov.

Na jeseň roku 2021 podpísala príspevková organizácia Zdravé regióny v rámci Národného projektu Zdravé komunity 3B zmluvu o spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou v Malackách. V rámci spolupráce pôsobí v nemocnici asistentka podpory zdravia, ktorá pracuje nielen na vybraných oddeleniach ale aj v ambulantnej časti. Asistentka sprostredkováva a zefektívňuje informovanie pacientov, poskytuje jazykový preklad a pomoc s porozumením obsahu odovzdávaných informácií napr. o liečebnom režime, liečbe, vyšetreniach a ďalších postupoch, zdravotnom stave, zlepšuje vedomosti a zručnosti pacienta v oblasti zdravotníckych služieb, pomáha  s orientáciou a navigáciou v zdravotnom a sociálnom systéme alebo pomáha pri kompletizácií potrebných dokumentov pacienta pred hospitalizáciou, atď.

V národnom projekte Zdravé komunity 3B pôsobí aktuálne 14 asistentov podpory zdravia v 13-tich lokalitách: Lozorno, Malacky, Malé Leváre, Pezinok, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Studienka, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Závod, Záhorská Ves, Zohor a tiež v obci Gajary.

Viac sa o národnom projekte Zdravé komunity dozviete na webovej stránke organizácie Zdravé regióny www.zdraveregiony.eu/zdrave-komunity-3b/ alebo na sociálnej sieti Facebook: www.facebook.com/zdraveregiony.eu.

Autor a foto: Zdravé regióny