Zastupiteľstvo BSK schválilo zámer zdravotníckeho kampusu aj dotácie na rok 2023

2154
Zastupiteľstvo BSK

III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo v piatok 31. marca 2023.

Župní poslanci rokovali o ideovom zámere vybudovania Zdravotníckeho kampusu Bory ako aj o vyhlásení výziev z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Na programe zasadnutia boli aj návrhy na udelenie Ocenení BSK za rok 2022, ako aj pripravovaná optimalizácia vybraných župných škôl.

Udelenie ocenení BSK

Bratislavský samosprávny kraj od roku 2003 oceňuje výnimočné osobnosti regiónu. Ide o osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli k spoločenskému, kultúrnemu a ekonomickému rozvoju. Tento rok sa zoznam opäť rozrastie o ďalšie zaujímavé mená. Výročné ceny Samuela Zocha získalo osem osobností: akad. mal. Oľga Bartošíková, Květoslava Fulierová, Alfonz „Ali“ Brezovský, Milan Sládek, PaedDr. András Takács, JUDr. Milan Tinák, doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. a Miestny odbor Živena Bratislava. Pamätné listy predsedu BSK získalo 15 osobností a spolkov. Titul historická osobnosť regiónu získal Alfréd Wetzler, spisovateľ (publikoval pod pseudonymom Jozef Lánik), antifašista a bývalý väzeň, ktorému sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri meste Osvienčim.

Zdravotnícky kampus

Najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia má vzniknúť pri Nemocnici Bory v Bratislave. Štrukturálne problémy, nárast počtu obyvateľov kraja o takmer 120.000 za posledných 10 rokov, či nepriaznivý demografický vývoj a starnutie obyvateľstva. To sú vážne faktory, ktoré zvyšujú nároky na zdravotnú starostlivosť. Rovnako spôsobujú enormné tlaky na základnú infraštruktúru, ktorá sa nestíha prispôsobovať. Výsledkom toho je nedostatok lekárov a celkovo zdravotníckeho personálu, ale aj nevyhovujúci stavebno-technický stav nemocníc a ambulancií primárnej starostlivosti či zastaralé vybavenie a odchod mladých lekárov do zahraničia. V Bratislavskom kraji je však dlhodobo najnižší aj počet absolventov stredných zdravotníckych škôl v rámci celého Slovenska. Preto nevyhnutným krokom ako riešiť uvedené problémy, je optimalizácia a racionalizácia siete stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a koncept SMART škôl. Jednu takúto smart školu chce kraj vybudovať na Boroch v spolupráci s Penta Hospitals International, a.s. a Slovenskou zdravotníckou univerzitou.

Prečítajte si viac:
Župa plánuje vybudovať zdravotnícky kampus, má vzniknúť pri Nemocnici Bory

Zmena rozpočtu

Bratislavský samosprávny kraj schválil dňa 27.1.2023 rozpočet na rok 2023, v rámci ktorého bola výška predpokladaných daňových príjmov stanovená na 125,3 mil. EUR, čo po všetkých legislatívnych úpravách výšky daňového bonusu znamenalo výpadok na úrovni približne 20 mil. EUR . Pri určení tejto výšky sme vychádzali z aktuálnych daňových prognóz MF SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Na začiatku roka 2023 zverejnilo MF SR nové prerozdelenie celkového podielu vyšších územných celkov na výnose dane z príjmu FO medzi jednotlivé VÚC. Toto nové prerozdelenie vzniklo na základe sčítania obyvateľstva v roku 2021. Nevznikol teda nový dodatočný príjem pre regionálne samosprávy, ale zmenilo sa vnútorné prerozdelenie medzi jednotlivými župami. Zmena všetkých týchto parametrov má za následok, že daňové príjmy BSK by mali byť v roku 2023 navýšené o približne 10 mil. EUR.

Dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy

Obľúbená Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) bude pokračovať aj v tomto roku. Dotácie budú slúžiť na podporu mládeže a športu, kultúry a turizmu, i životné prostredie a rozvoj vidieka. Zastupiteľstvo BSK schválilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Výzvy budú otvorené v pondelok 3. apríla 2023. Podrobnosti nájdete KLIKNUTÍM NA TÚTO ADRESU.

Prečítajte si viac:
Tohtoročné dotácie sme napriek kríze zachránili

Optimalizácia stredných škôl

Zastupiteľstvo schválilo návrh na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Zámerom predloženého materiálu je vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Cieľom je zabezpečenie kvalitnejšieho, modernejšieho a lepšie vybaveného odborného školstva, pri udržaní vysokého stupňa kvality výchovno- vzdelávacieho procesu, ktoré v prvom rade vychováva odborníkov schopných uplatniť sa na trhu práce a v živote. Optimalizáciou siete stredných škôl sa sleduje zvýšenie kvality a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách, ako aj vytvorenie predpokladov pre zabezpečenie proporcionality všeobecného a odborného vzdelávania v súlade so strategickými zámermi štátnej vzdelávacej politiky ako aj so stratégiou rozvoja regiónu.

Optimalizácia sa týka nasledovných škôl:

  • SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok
  • Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
  • Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
  • Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
  • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava

Záznam z rokovania si môžete pozriet tu:

https://www.youtube.com/watch?v=Fc99SER6i8w

Materiály si môžete stiahnuť tu:

https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2023/zasadnutie-zastupitelstva-31-marca-2023/