Nominácie na udelenie Výročných cien Samuela Zocha za rok 2021

967

MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA

Oblasťou jej výskumu je elektrokardiológia, v ktorej je špičkovou medzinárodnou osobnosťou. Jej inovatívne prístupy v diagnostike sa stali súčasťou najvýznamnejších zahraničných učebníc a monografií. Je výkonnou redaktorkou amerického vedeckého časopisu a recenzentkou mnohých zahraničných vedeckých časopisov. V rokoch 1997-1999 bola prezidentkou International Society of Electrocardiology. Je mentorkou mladých vedeckých pracovníkov doma aj v zahraničí. Od roku 2006 pre nich organizuje a vedie medzinárodné vedecké letné školy zamerané na tréning „soft skills“, mäkkých zručností, ktoré sú nevyhnutné na prípravu projektov a rukopisov vedeckých článkov, ako sú kritické myslenie, argumentácia, príprava výskumného projektu, ktoré sa len v minimálnej miere vyučujú na našich univerzitách. Počas 16 rokov zorganizovala už 28 kurzov v 13 krajinách, pričom kladie veľký dôraz na budovanie vedeckého potenciálu na Slovensku, preto bola polovica účastníkov zo Slovenska.

prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

Medzinárodne rešpektovaný odborník v oblasti kvantového spracovania informácií, kvantovej teórie merania a kvantovej optiky. Pracuje na Fyzikálnom ústave SAV. Je viacnásobným držiteľom titulu Vedec roka, držiteľom Rádu Ľudovíta Štúra I. triedy a prestížnej Medaily Ernsta Abbeho za svoje práce v oblasti kvantovej optiky. Je laureátom írskej Waltonovej ceny a Humboldtovej ceny v Nemecku. V minulosti bol predsedom a v súčasnosti je podpredsedom Učenej spoločnosti Slovenska. Je členom európskej akadémie Academia Europaea. Bol hosťujúcim profesorom na mnohých akademických inštitúciách v Európe, Ázii, Amerike a Austrálii. Je zahraničným korešpondenčným členom Rakúskej vedeckej akadémie a členom Academia Europaea.

Mgr. Miroslav Dudík

Uznávaný huslista, spevák a organizátor hudobného folklórneho života. Vyštudoval Konzervatórium v Bratislave a VŠMU v Bratislave. Niekoľko rokov primášoval ľudové hudby v bratislavských folklórnych súboroch Gymnik a Lúčnica, 4 roky bol členom Orchestra opery SND. Až 44 rokov bol súčasťou Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, najskôr ako jeho koncertný majster a zakladajúci člen a neskôr vo funkcii umeleckého vedúceho. So svojou Ľudovou hudbou Miroslava Dudíka absolvoval množstvo LP, CD, televíznych relácií a približne 1900 verejných koncertov. Ja držiteľom Ceny Pavla Tonkoviča za r. 1999, Ceny SOZA za najúspešnejšiu skladbu v oblasti folklórnej hudby za r. 2003. A v roku 2014 mu bolo v Taliansku udelené ocenenie spoločnosti Union of Folklore Associations „OSCAR MONDIALE DEL FOLKLORE 2014“ ako prvému Slovákovi. Svojím pôsobením ovplyvnil a umelecky usmernil množstvo hudobníkov a postupne uvádzal do hudobného sveta spevákov a speváčky folklórnych piesní.

prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD.

Je významným operným spevákom – umelcom dosahujúcim najvyššie méty vo svojom obore. Až do augusta tohto roka bol sólistom Opery Slovenského národného divadla, spolu 43 sezón. Popri tom spieval na významných operných scénach a koncertných pódiách v zahraničí, nielen v Európe, ale aj v Japonsku a USA. Od roku 1995 je profesorom spevu na Katedre spevu VŠMU v Bratislave. Za svoju profesionálnu činnosť získal mnoho ocenení, napríklad Krištáľové krídlo v roku 2009 či Cenu ministra kultúry za celoživotné dielo v roku 2013. Jeho privátny život je úzko spätý s Devínom a pre miestnu komunitu je to „náš Peter“, ktorý pomáha vždy, keď je to v jeho silách. Bol v partii susedov, ktorá v novembri 89 strihala ostnaté drôty, za ktorými sme dovtedy žili uväznení. Vedie a diriguje devínsky spevácky zbor AD HOC a pri rôznych miestnych podujatiach vystupuje bez nároku na honorár. Je proste nedeliteľnou súčasťou kultúrneho srdca Devína.

PhDr. Iveta Mišová

Takmer 40 rokov sa venuje práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Je riaditeľkou Združenia na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím v SR, ktorého hlavným poslaním je začlenenie týchto ľudí do spoločnosti. Iniciovala zásadné pozitívne zmeny na skvalitnenie ich života, čo sa odrazilo v zmene mnohých právnym predpisov. Zapojila sa do viacerých projektov na ich celoživotné vzdelávanie a na zmenu postojov spoločnosti. Pomáha rozvíjať zahraničnú spoluprácu, vďaka ktorej sú na Slovensko prinášané v oblasti práce s ľuďmi s mentálnym postihnutím nové inšpirácie a možnosti. Je autorkou a spoluautorkou desiatok publikácií. Vedie Centrum BIVIO – vzdelávaco-rehabilitačné stredisko a prvý sociálny integračný podnik na Slovensku, ktorý je zameraný na segment gastronomických a ubytovacích služieb. Tiež je podpredsedníčkou Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a členkou Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ladislav Neuwirth

Major vo výslužbe L. Neuwirth už roky aktívne pôsobí pri práci s mládežou v rámci seneckej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB). Mladosť zasvätil službe v armáde, kde sa po osobnej diskusii s generálom Ludvíkom Svobodom o bojoch na Dukle viac zameral na osvetu mládeže. Tej sa venoval celú dekádu po svojom odchode do výslužby na ZŠ v Jelke. Aktívne sa podieľal na činnosti ZO SZPB Senec, na organizovaní besied pre ZŠ a gymnázium v Senci. Bol podpredsedom Základnej organizácie, tajomník, no najmä fotografom podujatí ZO a Oblastného výboru SZPB BratislavaV r. 2021 ho Ústredná rada SZPB ocenila za dlhoročnú činnosť medailou Milana Rastislava Štefánika 1. stupňa. Pán Neuwirth sa budúci rok dožije životného jubilea 90 rokov.

prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.

Vedec, pedagóg, priekopník v oblasti patopsychológie – psychológie ľudí s rozličným druhom postihnutia. Na Univerzite Komenského viedol 25 rokov katedru patopsychológie a sociálnej patológie. Ako prvý na Slovensku bol v roku 1993 vymenovaný za profesora psychológie, neskôr prešiel na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity, kde viedol katedru psychológie a etickej výchovy, následne na katedre pedagogických štúdií prednášal najmä všeobecnú a vývinovú psychológiu a integráciu postihnutých detí a mládeže. Najvýznamnejší predstaviteľ psychológie v oblasti osôb so zrakovým postihnutím. Tento rok mal životné jubileum – 90 rokov.

Ing. Vladimír Sodoma

Vinohradník a vinár. Pochádza z vinohradníckej rodiny, a tak celý svoj profesný život zasvätil vinohradníctvu a vinárstvu. Postaral sa o vybudovanie prvej klonovej zbierky viniča hroznorodého na Slovensku. Pracoval i na tvorbe odrodových a vinohradníckych zákonov, je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, článkov a množstva prednášok. Je členom združenia Malokarpatská vínna cesta, miestneho spolku Vincúr v Modre, dlhoročným predsedom medzinárodnej súťaže vín VITIS AUREA a členom degustačných komisií doma i v zahraničí. Vykonáva aj vzdelávaciu a školiteľskú činnosť a vďaka svoje odbornosti vychoval množstvo kvalitných vinohradníkov a vinárov.

Anton Tkáč

Športovec, olympijský víťaz 1976 v šprinte dráhových cyklistov, trojnásobný účastník OH. Bicyklovať sa naučil ako dvojročný, v roku 1976 zvíťazil na Olympijských hrách v Montreale v šprinte dráhových cyklistov, je trojnásobným účastníkom OH a trojnásobným majstrom sveta. Bol športovcom roka 1976 a 1978 v bývalom Československu, v roku 2000 sa umiestnil druhý v ankete o najúspešnejšieho slovenského športovca 20. storočia. Po skončení aktívnej činnosti bol trénerom Dukly Trenčín a slovenskej reprezentácie, 10 rokov viedol Slovenský zväz cyklistiky. Je držiteľom Zlatých kruhov Slovenského olympijského výboru a ocenenia „Šport a výnimočnosť“ 2003 od Medzinárodného olympijského výboru.