Nové Mesto vráti rezidentom časť poplatku za parkovaciu kartu

854

Nové Mesto vráti držiteľom rezidentských a abonentských parkovacích kariet zo zóny Tehelné pole časť poplatku za jej vydanie. Pôjde o alikvotnú čiastku, ktorá zodpovedá obdobiu od 1. októbra 2021 až do uplynutia ročnej platnosti parkovacej karty. Schválilo to novomestské miestne zastupiteľstvo.

Mestská časť spustila v decembri 2020 v zóne Tehelné pole pilotný projekt regulovaného parkovania. Projekt zaviedol do parkovania v Novom Meste nové pravidlá, ktoré na základe vydávaných parkovacích kariet zvýhodňovali miestnych obyvateľov s trvalým pobytom-rezidentov, priniesol poplatky za tzv. hodinové parkovné pre nerezidentov a novú organizáciu parkovacích miest v zóne. Od 1. októbra 2021 formálne skončil pilotný systém mestskej časti a správa nad regulovaným parkovaním aj v tejto pilotnej zóne prešla na hlavné mesto. „Hlavné mesto pri realizácii parkovacej politiky v pilotnej zóne zabezpečí pokračovanie v parkovacej politike v riadnom období po ukončení parkovacej politiky v prechodnom období v pilotnej zóne,“ konštatuje sa v zmluve o spolupráci zo dňa 15. júna 2021 medzi mestskou časťou a hlavným mestom.

Mestská časť aj na základe tejto zmluvy po ukončení pilotného projektu žiadala, aby hlavné mesto ako právny nástupca v parkovacej politike akceptovalo platnosť vydaných rezidentských kariet aj po 1. októbri. Hlavné mesto to vo svojich analýzach odmietlo a oznámilo, že bude vydávať vlastné spoplatnené parkovacie karty. Miestny úrad preto predložil miestnemu zastupiteľstvu Nového Mesta okrem vrátenia alikvotnej čiastky rezidentom aj alternatívu, podľa ktorej žiada, aby hlavné mesto akceptovalo „novomestské“ parkovacie karty a nevyžadovalo od ich držiteľov ďalšiu úhradu. Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo riešenie s vrátením peňazí.

Vrátenie alikvotnej čiastky sa týka zhruba 2000 rezidentov zo zóny Tehelné pole. O mechanizme vrátenia peňazí bude mestská časť informovať v najbližšom čase.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto