Nové pravidlá na hraniciach: Pendleri musia mať od mája test na COVID-19

5570

Od dnešného rána platí na slovenských hraniciach nový režim. Každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska, ktorá vstúpi na naše územie, bude automaticky premiestnená do štátneho zariadenia, kde bude čakať niekoľko dní na výsledok testu.

Po negatívnom výsledku sa môže premiestniť do domácej karantény, pričom celková dĺžka domácej karantény bude 14 dní mínus počet dní strávených v štátnej karanténe.

Toto nariadenie sa netýka osôb s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu ako sú tehotné ženy; osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity; osoby s osobitnými výživovými potrebami; osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev; osoby s metabolickými poruchami; osoby s epilepsiou; osoby s mentálnou poruchou; osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch; zdravotne ťažko postihnutých osôb a osôb nad 75 rokov.

Títo ľudia sa musia preukázať dokumentom od lekára s jeho podpisom a pečiatkou, ktorý bude dokazovať ich zdravotný stav spadajúci pod uvedené výnimky. To isté platí aj pre blízke a sprevádzajúce osoby.

Na hraničnom priechode sa musia preukázať originálom alebo kópiou s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 48 hodín. Následne sa im nariadi domáca 14-dňová karanténa, ktorá sa bude vzťahovať na všetkých členov spoločnej domácnosti. Doma sa musia nahlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Uvedené opatrenia sa nevzťahujú ani na ľudí, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah ako zdravotnícky pracovník v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Pri každom vstupe na Slovensko sa musia preukázať nie starším ako 48 hodín negatívnym testom na COVID-19.

Zdroj: Polícia SR