Obchodná akadémia Račianska pozýva na virtuálny Deň otvorených dverí

1150

Obchodná akadémia Račianska pozýva na online Deň otvorených dverí dňa 26. 10. 2021 o 17:00 h. Základné informácie sa dozviete od riaditeľky školy. Zástupkyňa pre všeobecnovzdelávacie predmety porozpráva o prijímacích skúškach a zástupkyňa pre odborné predmety povie o uplatnení absolventov. Vyučujúca odborných predmetov opíše výučbu týchto predmetov.

Budete mať možnosť vypočuť si aj školskú pani psychologičku. O vyučovaní, rôznych aktivitách a projektoch povedia naši štvrtáci. Ak by ste mali záujem o bližšie informácie o duálnom vzdelávaní – ochotná odpovedať bude naša druháčka z duálnej triedy. Posledná časť online prenosu bude venovaná vašim otázkam.

Link na pripojenie nájdete na stránke školy www.oarba.edupage.org v pondelok 25. 10. 2021.

Zdroj: OA Račianska