Obec Malinovo zrealizovalo projekty pre oblasti cestovného ruchu, kultúry a školstva

1024

Obec v roku 2021 zrealizovala projekty v rámci plnenia PHRSR s názvami:

-Projekt na miestny chodník
-Založenie a prevádzkovanie Facebookovej stránky obce
-Projekt na rekonštrukciu obecného úradu
-Projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu
-Projekt na rozšírenie plochy zberného dvoru
-Rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk
-Rekonštrukcia kotolne v MŠ
-Vybudovanie hokejovej strelnice
-Geodetické zamerania a projektovanie cyklotrás
-Osadenie knižnej búdky
-Obnova informačných tabúl náučného chodníka

Projekty predstavujú kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov.

Okres: Senec

Obec: Malinovo

Celkové výdavky projektov: 67 900 €

Vizualizácia rekonštrukcie obecného úradu
Obnova informačnej tabule náučného chodníka
Knižné búdky