Rybár

527

3-ročný učebný odbor rybár pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikované činnosti pri chove sladkovodných rýb, hnojení a ošetrovaní rybníkov, príprave krmív a prikrmovaní rýb a pri vykonávaní zooveterinárnych opatrení. Absolventi vedia vykonávať výber generačných rýb na výter, odchov rýchleného plôdika, obsluhovať liahne rýb a ich zariadení, vykonávať činnosti pri spracovaní rýb, pripravovať rybníky na výlov a samostatne organizovať výlovy v rybníkoch, údolných nádržiach, tečúcich vodách a pri pokusných odlovoch. Vedia obsluhovať všetky stroje a zariadenia používané v rybárskej prevádzke, vrátane špeciálneho zariadenia pri preprave živých rýb a na obsluhu prevádzkových zariadení rybníkov. Predpokladá sa ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a možnosť štúdia odboru na základe získaných vedomostí. Ich príprava je zameraná aj na prípadné nadstavbové štúdium.