Otvorene o verejnom obstarávaní, alebo školenie o tom, ako zadať zákazku správne

651

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Stálym pracoviskom Úradu pre verejné obstarávanie v Trnave a Kanceláriou prvého kontaktu pre Bratislavský kraj pripravili školenie na tému verejného obstarávania. Cielené bolo najmä na najpálčivejšie otázky o zadávaní zákaziek po novele zákona o verejnom obstarávaní.

Školenie bolo zamerané predovšetkým na zákazky malého rozsahu, zákazky s nízkou hodnotou, využívanie elektronickej platformy a mnohé ďalšie povinnosti verejných obstarávateľov, ktoré boli upravené veľkou novelou zákona o VO. Hospodári a štatutári zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK mali príležitosť získať informácie priamo od gestora zákona, a to od kolegov zo Stáleho pracoviska v Trnave a z Kancelárie prvého kontaktu pre Bratislavský kraj.

Stále pracoviská tak nadviazali na svoju vzdelávaciu činnosť, ktorú realizujú v regiónoch, čím v spolupráci s BSK podporili zvýšenie profesionalizácie a zefektívnenie verejného obstarávania.

Oba úrady mienia naďalej pokračovať v nastavenej spolupráci a zorganizovať ďalšie školenia na rôzne témy týkajúce sa hospodárenia s verejnými financiami. Vzájomná súčinnosť prináša zlepšenie postupov pri zadávaní zákaziek, a v neposlednom rade napomáha kolegom z menších zariadení zefektívňovať ich každodenné nákupy.