Park v Stupave

2200

Takmer v samotnom srdci mesta Stupava sa nachádza oáza zelene v podobe kaštieľskeho parku. Jeho pôvod siaha do 18. storočia kedy plnil funkciu okrasnej a oddychovej zóny. Práve z tohoto obdobia sa v parku zachovalo množstvo barokových prvkov. Neskoršími majiteľmi usadlosti sa park transformoval na viac krajinno – prírodný ráz, pričom dôvodom bolo aj napojenie parku na poľovný revír priľahlých lesov. Dominantným prvkom parku je jazierko napájané miestnymi potokmi. V objekte sa nachádza viacero hospodárskych objektov menšieho významu. V súčasnosti sa ustálilo rozdelenie parku na tzv. Malý a Veľký park, pričom, tieto dve časti vznikli pravdepodobne prirodzeným rozčlenením areálu po zániku mostných prepojení ponad Stupavský potok.
Vzájomnou spoluprácou Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Stupava sa podarilo revitalizovať prevažnú časť parku, vysporiadali sa vlastnícke pomery. Dnes je areál Malého parku vo vlastníctve mesta Stupava a Veľký park patrí BSK. Areál parku vrátane jeho oplotenia a niektorých architektonických prvkov bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1963.

Park v areáli kaštieľa v Stupave s jazierkom a ostrovčekom.

Park s prvkami záhradnej architektúry je prístupný verejnosti v obmedzenom režime.

Adresa:
Kaštieľ a park v Stupave
Hlavná 13
900 31 Stupava

Správca: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ