Parkovanie v Lamači od 1. januára 2021

1551

Mestská časť Bratislava-Lamač upravuje od 01.01.2021 doterajší systém parkovacej politiky, ktorého súčasťou bude aj nové zónové dopravné značenie. Hlavným cieľom mestskej časti je odstrániť väčšinu zvislého dopravného značenia naakumulovaného v lokalitách s vyhradeným parkovaním, čím sa prispeje k zatraktívneniu uličných pohľadov v exponovaných miestach.

Súčasťou zmien je aj vydávanie nových parkovacích kariet, ktoré obdrží každý žiadateľ o nájom parkovacieho miesta pri podpise zmluvy a umiestni ju na palubnú dosku svojho motorového vozidla tak, aby bola viditeľná pri pohľade zvonka cez čelné sklo auta.

Každý žiadateľ, s ktorým bude uzatvorený dodatok k zmluve o nájme parkovacieho miesta alebo nová zmluva, zaplatí ročné nájomné vo výške:

*220,- EUR ak ide o fyzickú osobu

*420,- EUR ak ide o právnickú osobu

Žiadne ďalšie poplatky napr. súvisiace s vodorovným alebo zvislým dopravným značením žiadateľ nie je povinný uhrádzať. Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP/ŤZP-S spolu s vydaným parkovacím sú od platby nájomného oslobodené.

Zdroj: Lamač